Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Emneord

los
Denne kategorien innholder alle emneordene som benyttes i LOS-strukturen. Emneordene går også igjen i de kategoriene og tjenestene hvor disse er benyttet.

Abort

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Svangerskap og fødsel, Emneord

statNår et svangerskap avsluttes så tidlig at fosteret ikke er levedyktig kalles det en abort.Det skilles mellom spontane og provoserte aborter. Ved spontane aborter inntrer svangerskapsavbruddet av seg selv. Ved provoserte aborter avbrytes svangerskapet ved kunstige midler.

Adopsjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.04.13 Tema Barn og foreldre, Emneord

statAdopsjon er et skifte av et barns juridiske foreldreskap. Foreldreansvaret flyttes fra barnets biologiske foreldre til adoptivforeldrene. Formålet med adopsjon er i første rekke å gi et godt og varig hjem til et barn som de biologiske foreldrene ikke kan ta hånd om.

Adressetildeling

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.04.13 Tema Eiendom, Emneord

kommuneTildeling av gate- eller vegnavn med husnummer. Alle boliger, fritidsboliger, offentlige bygg og bygg benyttet til næringsvirksomhet skal ha en offisiell adresse. Eventuelle klager behandles av kommunen, og endelig klageinstans er Fylkesmannen. 

Akvakultur

Opprettet 20.09.11 Sist endret 23.04.13 Tema Fiske, fangst og akvakultur, Emneord

statOppdrett av fisk eller skaldyr for salg.

 

Alderspensjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Pensjon, Emneord

statPensjonsutbetaling fra folketrygden etter fylte 67 år. I offentlig sektor er det også særaldersgrenser. Medregnet avtalefestet pensjon, pensjonsberegning m.m.

Alkoholsalg

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.10.20 Tema Handel og service, Emneord

kommuneSalg av alkoholholdig drikke. Det er krav om skjenkeløyve for å servere alkoholholdig drikke. Skjenketider avgjøres av kommunen. Med alkoholsalg følger det krav om skjenkebevilling, avgrenset skjenketid, krav om bordservering, krav om ordensvakter, m.m.

 • Bevillingspolitikken vår

  loven

  Evenes kommunestyre gjorde følgende vedtak på skjenke- og salgsbevillinger:

  Salgsbevillinger
  Evenes kommune behandler søknader om salgsbevillinger. Bevillingene fornyes automatisk, forutsatt at det ikke er registrert prikkbelastninger, etter at nytt kommunestyre til-trer. Kommunen kan beslutte at ingen bevillinger skal opphøre eller fastsette nærmere retningslinjer for hvilke bevillinger det må søkes om fornyelse for. Salg av alkoholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol skjer gjennom godkjente dagligvareforreretninger i de vedtatte åpningstidene for forretningen. Dog ikke ut over de salgstider som er regulert av bevillingen.

  Evenes kommunestyre gjorde følgende vedtak i sak 12/2016:
  • Salgsbevillinger videreføres uten krav om ny bevilling (fornyelse). Endring følger alkoholloven § 1-6
  • Skjenkebevillinger videreføres uten krav om ny bevilling (fornyelse). Endring følger alkoholloven § 1-6.

  Skjenkebevillinger
  Ordinære bevillinger
  Ordinære skjenkebevillinger for øl og vin gis for en periode på 4 år om gangen med opphør senest 30.september året etter at nytt kommunestyre til trer. Det samme gjelder bevilling for brennevin. Kommunen kan beslutte at ingen bevillinger skal opphøre eller fastsette nærmere retningslinjer for hvilke bevillinger det må søkes om fornyelse for. Bevilling for skjenking av brennevin kan bare gis dersom det også er gitt bevilling for ø1 og vin.

  Evenes kommunestyre gjorde følgende vedtak i sak 12/2016:
  • Salgsbevillinger videreføres uten krav om ny bevilling (fornyelse). Endring følger alkoholloven § 1-6
  • Skjenkebevillinger videreføres uten krav om ny bevilling (fornyelse). Endring følger alkoholloven § 1-6.


Allemannsrett

Opprettet 20.09.11 Sist endret 11.04.13 Tema Naturforvaltning, Emneord

statBlant de viktigste forutsetningene for utøvelse av friluftsliv. Allemannsretten gjelder i utmark. Alllemannsretten er en oppholds- og ferdselsrett. Den gir også rett til å høste f.eks. bær, sopp og blomster.

Andre regler gjelder for Finnmark, se Finnmarksloven under Aktuelle lover og forskrifter. 

Allergi

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Folkehelse, Emneord

generell info

Allergi er når kroppen reagerer på noe. Det kan være noe den ikke har reagert på tidligere og som andre mennesker tåler uten problemer. Pollen fra plantenes frøspredning er et eksempel. Immunforsvaret  oppfatter det som i utgangspunktet ikke skulle være truende for menneskekroppen, som en potensiell inntrenger.

Alternativ behandling

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Helsetjenester, Emneord

statAlternativ behandling har til hensikt å lindre eller behandle sykdom eller skade. Men behandlingen er normalt sett ikke en del av den helsehjelp som gis av helsepersonell innenfor den ordinære offentlige eller private helsetjeneste.

Ambulerende vaktmester

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Omsorgstjenester, Emneord

kommuneKommunalt tilbud om hjelp til praktiske gjøremål, enkle reperasjoner og vedlikeholdsarbeid. 

Angrerett

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Varer og tjenester, Emneord

stat

Angrerettloven gir deg mulighet til å angre på varer eller tjenester som er kjøpt ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted – slik som på internett, telefon eller dørsalg. 

Du behøver ikke å begrunne overfor selgeren hvorfor du vil gå fra kjøpsavtalen – og kan i ro og mak undersøke varen for å gjøre deg opp en formening om du ønsker å beholde den.

Anmeldelse

Opprettet 20.09.11 Sist endret 22.04.13 Tema Lovbrudd og straff, Emneord

statMed anmeldelse menes å melde en sak til politiet.

 

Arbeidsavklaringspenger

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Økonomiske ytelser, Emneord

statArbeidsavklaringspenger skal sikre inntekt i en overgangsperiode. På grunn av en sykdom eller skade har en behov for arbeidsretta tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV for å komme i arbeid. Erstatter attføringspengar, rehabiliteringspenger og tidsavgrensa uførestønad.

Arbeidsavtale

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Arbeidsliv, Emneord

statDet skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Dette gjelder uavhengig av om det er en fast stilling eller en midlertidig ansettelse, og uavhengig av hvor lang tid arbeidsforholdet skal vare. Avtalen beskriver arbeidsgiver og arbeidstaker sine rettigheter og plikter.

Arbeidsgiver

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Arbeidsliv, Emneord

statArbeidsmiljøloven definerer arbeidsgiver som enhver som har tilsatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste. Arbeidsgivere kan få hjelp med rekruttering og omstilling hos NAV arbeid.

Alle som har personer ansatt hos seg er arbeidsgiver. Stat, fylkeskommune og kommune er arbeidsgiver for de som er ansatt hos de respektive. 

[12 3 4 5  >>