Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Vedtatt detaljert reguleringsplan for Evenes skole og Evenes omsorgssenter

Skrevet av Ruben Dahlberg . i kategorien Nyheter

Evenes kommunestyre har i møte 26.10.21, sak 53/21, vedtatt detaljert reguleringsplan for Evenes skole og Evenes omsorgssenter.

Hensikten med planen i Liland sentrum er to store områder avsatt til offentlige formål i kommuneplanens arealdel, vedtatt i 2007.
Områdene var stykket opp og splittet mellom fire (fem) forskjellige reguleringsplaner. Tidligere regulering i planområdet var utdatert og ikke i samsvar med faktisk situasjon/bruk. Det har derfor vært behov for en felles reguleringsplan for all offentlig bebyggelse med tilhørende veinett.
Hovedlinjene i tidligere regulering har blitt videreført, samtidig som at behovet for formålsendring i deler av området imøtekommes. Fokuset i planarbeidet omhandlet helheten i veinettet og trafikksituasjonen rundt skolen, da det planlegges nye adkomstløsninger både for elever og ansatte ved skolen.

Ny regulering avklarer og hjemler framtidige tiltak:

- Ny bussholdeplass, på vestsiden av fylkesvei 7552. Bussholdeplassen skal ha kapasitet til trafikkavvikling med 4 samtidige busser.
- Veiløsning i Bjellgamveien øst for skolen. Det samme gjelder trafikkareal/parkering på eiendom 19/49 (Birkelunden) og gangvei vest for skolen.
- I tillegg er veinettet rundt og adkomster til Evenes omsorgssenter tatt med i planområdet.

Det vises til vedlagte saksdokumenter. 

Eventuelle krav om innløsning/erstatning må være fremsatt tre (3) år etter kunngjøring, jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.

Saksdokumenter:
pdf Kunngjøring av planvedtak detaljregulering Evenes skole og Evenes omsorgssenter (580 KB)
pdf Planbeskrivelse (5.79 MB)
pdf Planbestemmelser (322 KB)
pdf Plankart A1 L (917 KB)

Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 og forvaltningslovens regler om klage. Frist for å klage er 3 uker etter denne kunngjøringen – klagefrist 22.11.21. En eventuell klage sendes Evenes kommune – Postboks 43 8539 Bogen i Ofoten.