Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Forslag til reguleringsplan for E10 Hålogalandsvegen, Parsell 15

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

I henhold til Plan- og bygningslovens §12-10 sender Statens vegvesen forslag til reguleringsplan for E10 Hålogalandsvegen, Parsell 15 på høring og legger ut til offentlig ettersynI henhold til Plan- og bygningslovens §12-10 sender Statens vegvesen forslag til reguleringsplan for E10 Hålogalandsvegen, Parsell 15 på høring og legger ut til offentlig ettersyn

Bakgrunn

Med unntak av parsell 15 ble statlig reguleringsplan for E10/rv. 85/rv. 83 Hålogalandsvegen vedtatt 20.07.2017. Parsell 15 ble tatt ut av planforslaget for å utarbeide en god og framtidsrettet løsning for innkjøringen til Harstad/ Narvik lufthavn.

Gjenopptakelsen av reguleringsplan for E10 Hålogalandsvegen, parsell 15, omfatter en strekning på 9,8 km, fra kommunegrensen mellom Evenes og Tjeldsund til Lakså i Evenes kommune. Planforslaget skal behandles og vedtas av Evenes kommune.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bedre vegstandard og å korte ned reisetiden. Det legges til rette for kryssområder for å koble ny og eksisterende veg, utfartsparkering og kollektivknutepunkt.  Det er behov for å utbedre innkjøringen til Harstad/ Narvik lufthavn, noe som medfører en omlegging av vegen med nytt kryss fra E10 mot flyplassen.

Planforslaget og merknadsfrist

Plandokumentene omfatter: 

Planbeskrivelse med bestemmelser, datert 30.06.2021

Plankart, datert 30.06.2021

Tegningshefte (illustrasjonshefte) , datert 30.06.2021

Digital kartfortelling, datert 30.06.2021

Rapporter/ konsekvensutredninger

Merknader og innspill til planarbeidet sendes innen 01. september til: eller til Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer  Oversendelsen merkes «20/41041».  

Kontaktinfo

Planleggingsleder Unni Kufaas, tlf. 99 27 86 56, E‐post: eller byggherrestøtte Line Vestnes, tlf.90 91 25 33, E-post: