Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Invitasjon til Evenes ungdomsråd

Evenes kommune ønsker å satse spesielt på barn og unge.

logo ungdomsraadVi ønsker derfor å opprette et ungdomsråd, som skal bistå med råd og erfaringer i ulike oppdrag som Evenes kommune får. Vi vet at barn og unge er eksperter på sine egne liv, og de har rett på å bli hørt i saker som angår dem.  Har du spørsmål kontakt oss her.

Send inn forslag på medlemmer til oss på epost her

Image
Image
Image

Hvorfor skal du bli med ?

Ungdom har rett til å si sin mening og bli hørt

Image

Vil du være ungdommens representant?

Image

Vil du gi politierne gode råd?

Image

Vil du ta initiativ til arrangement og tiltak for ungdom?

Image

Vil du fordele penger til gode ungdoms-tiltak?

Vi vil lære deg hvordan

et ungdomsråd fungerer

Informasjonsmøte på rådhuset

Informasjonsmøte
på rådhuset

Vi inviterer deg som er mellom 13-19 år til å delta i ungdomsrådet.  Dere skal fortelle våre politikere og andre hva ungdommen ønsker i kommunen vår.

This image for Image Layouts addon
Fritidsaktiviteter ?​
This image for Image Layouts addon
Tips til våre politikere
This image for Image Layouts addon
Hva ønsker du i Evenes ?

Hva er et ungdomsråd ?

Ungdomsrådet skal snakke for alle ungdommer i Evnes til våre politikere og de som bestemmer i kommunen, og skal gi gode råd til kommunen. Rådet skal representere ungdommens interesser i kommunen. Ungdomsrådet er partipolitisk uavhengig.

Oppnevning/sammensetning

a) Evenes ungdomsråd oppnevnes av kommunestyret selv for 2 år av gangen, og består av 5 faste medlemmer med 2 varamedlemmer som er innbyggere i Evenes kommune. Det er ikke personlige varamedlemmer. Medlemmer til ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.

b) Ungdommer i aldersgruppen 13-19 år som er bosatt i kommunen kan foreslå kandidater til ungdomsrådet.

c) Kandidater kan også foreslås av elevråd, fritidsklubber og andre organisasjoner som organiserer ungdom.

d) For å rekruttere kandidatr bør det arbeid mot skolen og elevråd, samt gjøres initiativ mot videregående skoler i Harstad og Narvik for å involvere elevrådene også her.

e) Det arrangeres ungdomsrådsvalgting med valgmøte eller tilsvarende, utfra hva sittende ungdomsråd finner mest hensiktsmessig, hvor innspilte kandidater stemmes over. Kommunens innbyggere i aldersgruppen 13-19 år har stemmerett. De 7 kandidatene med flest stemmer fremlegges for kommunestyret som innstilling til nytt ungdomsråd med varamedlemmer.

f) Kommunestyret foretar valg ungdomsråd innen 31.12 i de årene hvor det er hhv. kommunestyre- og stortingsvalg. Funksjonstid vil være inntil nytt ungdomsråd er valgt.

g) Ungdomsrådet velger selv leder og nestleder blant de faste medlemmene.

h) Rådmannen sørger for sekretærbistand.

Hvordan ?

Vi inviterer alle ungdommer som ønsker å arbeide for ungdommens interesser i kommunen til rådhuset til et orienteringsmøte.  Så vil du bli spurt om du ønsker være med i ungdomsrådet i 2 år.  De av dere som ønsker det skal så velges av vårt kommunestyre i juni i år. 

Så får dere opplæring i hvordan det skal jobbes og dere får noen fra kommnen til å hjelpe dere i hele perioden dere er med.

Ungdomsrådet er partipolitisk uavhengig.

Ungdomsrådet skal disponere eget budsjett til dekning av egne driftsutgifter.

Møtegodtgjørelse, tapt arbeidsinntekt og reisegodtgjørelse, eventuelt andre utgifter får dere dekket av kommunen.

 

Hva gjør et ungdomsråd ?

a) Ungdomsrådet er et rådgivende organ for kommunen. Kommunen kan bruke ungdomsrådet som medvirknings- og høringsorgan.

b) Ungdomsrådet skal forelegges saker som spesielt angår ungdom i kommunen, og har rett til å avgi uttalelse i disse. Rådet kan også på eget initiativ ta opp saker.

c) Kommunestyret skal etablere rutiner som sikrer at ungdomsrådet mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen at uttalelsene fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av saken. Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken endelig.

d) Ungdomsrådet har rett til å uttale seg før kommunestyret setter ned sekretariat, fastsetter saksbehandlingsreglene og vedtar budsjett for dem.

e) Ungdomsrådet skal hvert år utarbeide årsmelding som legges fram til kommunestyret.

f) Rådet skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser knyttet til enkeltpersoner.

g) Ungdomsrådet har møte- og talerett i kommunestyremøter med inntil 2 medlemmer.

 

Les her hva politikerne våre ønsker (pdf)

Informasjonsmøte på rådhuset for

et nytt ungdomsråd i mai

Informasjonsmøte
på rådhuset

Få med deg dine venner og delta på informasjonsmøtet.  Så avgjør vi sammen om du skal delta i ungdomsrådet i 2021-2023.

This image for Image Layouts addon
Ungdomsrådet søker medlemmer!
This image for Image Layouts addon
Sammen gir vi råd
This image for Image Layouts addon
Vi ønsker dette for Evenes
This image for Image Layouts addon
Dette er et forslag fra oss ungdommer !
Image

Jeg ønsker
mer opplysninger!

Jeg er interessert og ønsker å delta på informasjonsmøtet på rådhuset.

Påmeldingsfrist er 30. april 2021.

Vennlig fyll ut påkrevd felt