Fagplan Kunstfaget

Skrevet av Evald Joakimsen . i kategorien Fagplaner

BILLEDKUNST:                                                                                                                                                                              Vi legger vekt på å utvikle kreativitet og selvstendige uttrykk. Gleden og energien som ligger i å skape noe er vel så viktig som å oppnå̊ målbare resultater og produkter. Vi lærer en del grunnleggende ferdigheter innen form, farge, materialer og teknikker. Litt teori og kunsthistorie flettes inn underveis. I perioder jobber vi også̊ sammen med andre avdelinger i kulturskolen. Vi ser på undervisning som en dynamisk prosess og tilpasser oss denne prosessen underveis. Vå r ambisjon er at elevene utvikler sin kunnskap om faget gjennom teori og praksis. Undervisningen tilpasses etter beste evne elevenes forutsetninger.  Nybegynnerkurs er lærerstyrt, der det legges opp til en innføring i basiskunnskaper innen faget. På kurs for videregående legges det opp til større grad av styring fra eleven, der lærer veileder utfra den enkeltes forutsetninger og ønsker. Dette betyr at fravik fra timeplan forekommer, idet undervisning legges opp i samarbeid med elevene.

GRUPPEINNDELING;                                                                                                                                                          Elevene deles i grupper på inntil 8 stykker pr. lærer pr. undervisningsøkt. Hovedsakelig deles gruppene inn etter alder hvor to-tre skoletrinn kan inngå i samme gruppe.

DETTE KAN ELEVENE FORVENTE HVERT ÅR:                                                                                                                Tegning og maling er fundamentet innen faget Billedkunst. Det er viktig at elevene oppøver sin         hand- øye koordinasjon gjennom erfaring for å utvikle kunnskapsnivå̊, evner samt forståelse for ulike teknikker og uttrykksformer. Vi har som mål å gi elevene en bred innføring i ulike teknikker og bruk av forskjellige materialer. I løpet av et å r, kan elevene delta i enten et tverrfaglig samarbeid, en utstilling eller et utadrettet arrangement.

SOSIALT;                                                                                                                                                                              Mestring og trygghet er viktig for å våge å eksperimentere og utvikle seg kreativt, og vi jobber aktivt for å få til et trygt og inkluderende miljø i gruppene. Dette innebærer at tempo og intensitet tilpasses den enkelte elev, der elevene selv skal være komfortable i sin egen prosess og som del av gruppa. Det er et mål at alle skal ha tilhørighet i sin gruppe, der det kjennes trygt å gi og få tilbakemelding fra lærer og medelever.

GODE ARBEIDSVANER:                                                                                                                                                             En god arbeidssituasjon skaper gode forutsetninger for å lykkes i skapende virksomhet, derfor vektlegges også dette i undervisningen.

VASKING OG RYDDING:                                                                                                                                                           Det å forvalte materialer og utstyr er en kompetanse. Vi vil ta vare påbygget og utstyret vårt. Det betyr at ingen elever får gå før alt er ryddet og vasket. Utstyret vaskes helt rent, bord ryddes og vaskes. Søl på gulv vaskes eller feies. Tar vi godt vare på alt, betyr det at utstyr o.l. varer lenger som gir oss økonomi til nye innkjøp.                                                                                                                                                                                                                                                                    OBLIGATORISK OPPMØTE:                                                                                                                                                    betyr at eleven skal: møte presist til timen og møte hver gang Vi har gruppeundervisning og hver elev er en viktig brikke i gruppedynamikken. FRAVÆR- skal alltid meldes til kontoret på telefon: 51 50 88 40. Fravær mer enn tre ganger per semester kan bety at man mister plassen. KLÆR- Bruk klær som tå ler malingsflekker.