Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Møte i kontrollutvalget

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Nyheter

K Sekretariatet

Det innkalles til møte i kontrollutvalget tirsdag 11. februar.

Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret til å føre løpende tilsyn og kontroll med hele forvaltningen på vegne av kommunestyret.

 

Saker:

1/20    Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte  21.11.2019

2/20    Orienteringer

3/20    Rapportering til kommunestyret: sene svar på brev til rådmannen –

            revisjonens oppsummeringsbrev for årsregnskapet 2018

4/20    Svar på revisjonsbrev nr. 9 – Evenes kommunes årsregnskap 2018

5/20    Kontrollutvalgets årsrapport for 2019

6/20    Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll – drøfting og   

            innspill til mulige prosjekter

7/20    Behov for ajourføring av oversikt over eierandeler i selskaper –

            note 5 til årsregnskapet

8/20    Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering

9/20    Eventuelt

pdf
Kontrollutvalg 11.02.2020 - Innkalling og sakspapirer (19.70 MB)