Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Høring planprogram

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

kyst3

Det kunngjøres oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel 2019-2030. NB! Ny høringsfrist. 

Formannskapet i Evenes har i sak 09/18 vedtatt at forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel for perioden 2019-2030 legges ut til høring og offentlig ettersyn.  Samtidig varsles formell oppstart av planarbeidet for kommuneplanens arealdel. Alle inviteres til å komme med innspill. Høringsfrist: 13.06.18

 

Hva er et planprogram?

Et planprogram er en beskrivelse av planprosessen og hva som skal være hovedtema i planen. Planprogrammet skal ikke forveksles med selve planen. Ordbruken kan gjøre det litt vanskelig å få tak i forskjellen. Det er plan- og bygningsloven som fastsetter at det skal lages et planprogram før selve arbeidet med en arealplanen settes i gang.

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten. Først må det altså utarbeides et planprogram, deretter begynner arbeidet med å lage selve planen.

Dokumentene

Høringsdokument og forslag til planprogram er publisert her (nederst ), på kommunens facebookside og ligger for offentlig innsyn på rådhuset.

 

Høring av planprogram

Høringsfrist for planprogrammet er 13.06.2018

Du kan sende høringsinnspill til:

Alle høringsuttalelser bes fremsatt skriftlig, merket med «planprogram for kommuneplanens arealdel Evenes» og undertegnet med fullt navn.

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til planprogrammet eller planprosessen kan disse rettes til:

Stein-Even Fjellaksel, tlf. 411 05 187, e-post: 

 

Videre arbeid

Etter høringsfristen vil administrasjonen behandle innspillene før det utarbeides endelig planprogram. Kommunestyret vedtar endelig planprogrammet. Deretter starter arbeidet med kommuneplanens arealdel slik endelig planprogram beskriver.

pdf Høringsbrev planprogram (216 KB) folder

pdf Høring planprogram – kommuneplanens arealdel 2019-2030 (1.79 MB)