Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Gifte deg hos oss?

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

Vigsel ikon 2Ekteskapsloven er endret, fra 1. januar 2018 blir ansvaret for borgerlige vigsler overført til kommunene.

Evenes kommune vil fra 1. januar tilby kommunalt vigselstilbud til egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge. Har du spørsmål om selve vielsen, ta kontakt på  eller ring 76 98 15 00.

 
Før dere gifter dere
Det er skatteetaten som foretar den forberedende saksbehandlingen, og alle skjema fylles ut på >>skatteetaten. 
 
Skjemaet sendes til det lokale skattekontoret. Skatteetaten sjekker da om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Skatteetaten skriver så ut en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene. Denne attesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelse. Original attest må sendes til Evenes kommune senest 3 uker før vielse. 
 
Du kan sende attesten til:
Evenes kommune 
Postboks 43 
8539 Bogen i Ofoten
 
Har du spørsmål om dokumentasjon eller regelverk, ta >>kontakt med Skatteetaten.
 
Hvem kan vi gifte? 
Kommunen har plikt til å ha et tilbud om vigsel for kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 12 a.
Det er tilstrekkelig at en av brudefolkene er bosatt i kommunen for at plikten gjelder. Hvem som anses å være bosatt i kommunen følger av de alminnelige regler om folkeregistrering av bostedsadresse, jf. folkeregisterloven med forskrifter. 
 
Ekteskapsloven forutsetter at de som fyller vilkårene for inngåelse av ekteskap og kravene til prøving, har krav på vigsel i Norge. Det gjelder også personer som bare oppholder seg midlertidig i landet. Kommunenes tilbud om borgerlig vigsel gjelder både for utenlandske brudefolk og for norske statsborgere som er bosatt i utlandet. Disse gruppene skal også få benytte seg av vigselstilbudet i kommunen, uten å måtte betale for dette.
 
Ordfører, varaordfører og rådmannen er gitt fullmakt til å foreta vigsler på vegne av Evenes kommune. 
 
Kommunen kan selv bestemme om de vil tilby vigsler for andre kommunens innbyggere. Også her vil vi strekke oss langt for å imøtekomme ønske om vigsel i Evenes. 
 
Kostnader 
Vigselstilbudet er gratis for kommunens egne innbyggere. Kommunen kan ta betaling for nødvendige merkostnader dersom kommunen tilbyr vigsel utover det vanlige tilbudet om tid og sted.
Kostnader som kan kreves dekket av kommunen etter forskriften § 2 og § 3 er for eksempel utgifter for vigsler, transport, kunstneriske innslag og oppvarming av lokale.
 
Hvor foregår seremonien? 
Seremonien vil foregå i rådhuset, formannskapssalen, dersom det ikke er andre ønsker om sted. Vi vil strekke oss langt for å imøtekomme brudeparets ønsker. 
Adresse: 
Evenes kommune 
8533 Bogen i Ofoten 

Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Dere må vente utenfor seremonirommet til dere blir vist inn. Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Hvis en av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale hvilket språk som skal brukes under seremonien. Vigselen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere nok selv sørge for kvalifisert tolk.

Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.

Lovverk
* Ekteskapsloven (Lov om ekteskap)
Forskrift om kommunal vigsel 

 lik-oss-p-facebook