Stedsutvikling Bogen ?

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

bogen svvGod stedsutvikling er viktig for trivsel og trygghet, bosetting, næringsutvikling og ivaretakelse av miljøhensyn. Kommuner som lykkes med å utvikle attraktive og levende byer og tettsteder kjennetegnes ved å være aktive samfunnsutviklere, har et helhetlig og langsiktig grep på arbeidet, og spiller på lag med innbyggere og lokalt næringsliv. 

Kommunestyret vedtok den 28.9.2016 følgende enstemmige vedtak:

«Evenes kommunestyre vedtar å utrede stedsutvikling Bogen som forprosjekt.  Det skal utarbeides prosjektplan med tiltak, organisering og finansieringsplan til videre politisk behandling».

Tema i møtene om stedsutvikling Bogen har vært blant annet grønne områder og korridorer åpner for rekreasjon og naturopplevelser, fysisk utfoldelse og møteplasser for folk. Gjennom å ta vare på kulturminner og kulturmiljøer styrkes stedets særpreg og identitet, og gir folk en historisk forankring. Samtidig er det behov for å tenke nytt og fremtidsrettet.

Det er viktig i denne sammenheng å presisere at et prosjekt "Stedsutvikling Bogen" ikke skal gå på bekostning av utvikling i andre områder i kommunen.  Tvert i mot så skal kunnskap kunne ha overføringsverdi til andre områder i Evenes kommune.  Derfor er det nyttig for oss om vi får engasjement fra hele kommunen. 

Vi har fått inn forslag om tiltak om fysiske forbedringer og tiltak på flere områder i Bogen, blant annet ved Strandelva, langs fjære fra elva til Bergviknes, rådhustunet, rådhusplenen og flere.  Vi ønsker også forslag på andre tiltak.  Kulturområdet kan være en drivkraft for å gjøre kommunen til et attraktivt sted for både innbyggere og tilreisende. Et aktivt kulturliv medvirker til å skape deltagelse, opplevelser, stolthet, tilhørighet og identitet.

Eksempler kan være:

  • Kulturarbeid for og med barn og ungdom
  • Møteplasser mellom generasjoner og kulturer

Stedsutvikling er mer enn bare de fysiske rammene rundt et sted, stedsutvikling må òg sees i sammenheng med både næringsutvikling, kultur, miljø, arealplanlegging og samferdsel. Det er en utfordring å skape attraktive og miljøvennlige tettsteder der mennesker i alle aldre trives og kan fungere på tilnærmet lik linje, og spesielt er det viktig å utvikle steder slik at nye landsmenn og generasjoner ungdom finner det attraktivt å bosette seg. Der det er attraktivt å bo, gror det lett fram ny næringsvirksomhet, som gjør at områdene kan tiltrekke seg kvalifisert og motivert arbeidskraft. Stedsutvikling handler om mer enn arbeidsplasser. Det handler om å skape attraktive boområder. Det handler om å legge til rette for felles møteplasser og varierte kultur- og naturopplevelser. God stedsutvikling kan òg være god næringsutvikling.

Kultur, friluftsliv og stedsutviklingsområdet står sentralt i forebyggende arbeid for god folke­helse, både fysisk og mentalt, for befolkningen generelt, og for barn og unge spesielt. Vårt arbeid skal bidra til:

  • Gode muligheter for et bredt spekter av fysiske aktiviteter for innbyggere
  • Gode og trygge oppvekst- og bomiljøer for barn og unge
  • Sosiale nettverk som kan gi tilhørighet
  • Tiltak for å stimulere/øke barn og unges evne til å mestre livets utfordringer
  • Gode opplevelser som kan bidra til et rikt liv, overskudd, livsglede, og trivsel

I denne fasen samler vi inn alle forslag for en gjennomgang i høst.  Da skal vi lage en prosjektplan med finansiering av prioriterte tiltak og legge dette fram som et forslag for våre politikere.  Derfor er det viktig å få inn nettopp din ide om hva som kan være utviklingstiltak for Bogen.  Det trenger ikke være fysiske tiltak, men det kan være for eksempel noe så enkelt som en årlig kulturkveld eller lignende.  Fint om du fyller ut understående skjema og sender oss  forslaget.  Hvis du i tillegg har forslag til finansiering er det også nyttig.

Kilde:

regjeringen.no

Foto: Bogen, Statens Vegvesen