sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Lokalisering av skole

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

Skole ikonArbeidsgruppen som har utredet lokalisering av ny skole anbefaler en trinnvis utbygging av Liland skole.

Mandatet har vært å gi en begrunnet anbefaling for lokalisering av en tidsriktig skole med flerbrukskvaliteter samt flerbrukshall med basseng. 

Arbeidsgruppen har vurdert to alternativer: Skoletomtene i Bogen og på Liland. Arbeidsgruppen har også innhentet en ekstern vurdering (Asplan Viak AS) av økonomi og av de to tomtene. Dette er de to eneste tomtene av en viss størrelse som er regulert til offentlige formål. Det frarådes å vurdere andre tomtealternativer fordi en reguleringsprosess antas å ta tid. Skolebrannen i januar gjør at det haster noe med å få bygd nye undervisningslokaler. 

Tomtene
Tomten i Bogen er den minste med 14.717 m2. Asplan Viak gir følgende vurdering av tomten: 

(...) umiddelbart synes det som om det vil bli utfordrende å legge til rette for alle funksjoner i Bogen på en god måte. Uteområdet for skolen og parkeringsplasser for besøkende og ansatte – i tillegg til nybyggene - vil kreve relativt stor plass, og eventuelle ekspansjonsmuligheter vil være begrenset.

og:

Det er imidlertid grunn til å nevne at det i forbindelse med Bogen-alternativet sannsynligvis vil påløpe kostnader relatert til avkjøring fra/mot E10. Det har i denne fasen ikke vært kontakt med Statens vegvesen vedr. dette.

Tomten på Liland er på 18.770 m2. Asplan Viak gir følgende vurdering av tomten:

Når det gjelder Liland synes tilgjengelig areal å være tilstrekkelig for den planlagte utbygging.

Området på Liland har tilstørende areal som er tilstrekkelig til barnehage om det ønskes en framtidig samlokalisering av skole og barnehage,

Økonomi
En samlet utbygging av skole og flerbrukshall med basseng i Bogen er beregnet å koste kr. 206.649.300. Utbygging av undervisningsbygg med flerbrukshall og basseng på Liland er beregnet til kr. 138.245.250.

Forutsatt at kommunen kan benytte 60 millioner av egne midler og må låne resten, må kommunens lån økes med h.h.v. kr. 146.649.300 og kr. 78.245.200. Til sammenlikning hadde kommunen kr. 81.595.016 i lån ved årsskifet.

Kommunens utgifter til renter og avdrag vil øke med h.h.v. kr. 9.629.971 og kr. 5.138.101. Til sammenlikning betalte kommunen kr. 6.096.547 i renter og avdrag i 2016.

Forskjellen i alternativene er at dagens administrasjonsbygg med spesialrom på Liland har god standard, og kan benyttes i mange år framover.

Andre forhold
Arbeidsgruppen har pekt på en rekke andre forhold som er aktuelle å drøfte ved beslutning om lokalisering av skole. Det vises til utredningen.  

Aktuelle dokumenter
Arbeidsgruppens utredning og anbefaling ligger her:  pdf Lokalisering av ny skole (1.29 MB)
Vurderinger fra Asplan Viak om økonomi og tomter ligger her:  pdf Ny skole - kostnadsvurderinger. Asplan Viak 22.3.2017 (436 KB)

Vi har samlet alle relevante dokumenter vedrørende arkitektkonkurranse og lokalisering av skole i egen mappe, den finner du her:  folder Arkitektkonkurranse skole  

Høring

Spørsmål om lokalisering av skole legges med dette ut til offentlig høring. Dette betyr at alle kan melde sine synspunkter, og at disse vil bli forelagt kommunestyret før det fatter sitt endelige vedtak. Synspunkter lagt ut på sosiale medier regner ikke som avgitt høringssvar, men som innlegg i offentlig debatt.

Som bidrag til den offentlige debatten vil vi fortløpende legge ut mottatte innspill. 

Høringsfrist er fredag 12. mai 2017.

Dine synspunkter kan sendes til , eller ved å bruke eget skjema:

  
Joomla forms builder by JoomlaShine

Mottatte høringssvar:


(De sist mottatte høringssvarene legges øverst). 


Lodve A. Svare (19.4.2017)
Synspunkt:  Liland
Begrunnelse: 1) Skolen er på Liland i dag. 2) Liland er tilnærma midt i kommunen. 3) Tomta er størst og utbyggginga billigast på Liland. 4) Også for ein liten kommune som Evenes er det viktig å stå imot uheldige og unødvendige sentraliseringstendensar. Konkret inneber det å legge til rette for arbeidsplassar, aktivitetar og tenester FLEIRE stader i kommunen og nettopp ikkje samle flest mogleg funksjonar i Bogen.


Jørn Vidar Goos (6.4.2017):
Synspunkt: Liland 
Begrunnelse: 1. Pris ved delvis bruk av allerede eksisterende skole på Liland. 2 . Større tomtearealer. 3 . Liland ligger mer "sentralisert" i forhold til hvor de fleste elever kommer fra, og bidrar til minst mulig kjøring langs E10 for færrest mulig elever. Lykke til i den videre prosessen.


Glenn Bruun (5.4.2017):
Synspunkt: Liland
Begrunnelse: synes man fint kan bruke litt av det man allerede har, og spare litt penger på den måten, og skole på Liland er nok bedre med tanke på uteaktiviteter og areal. og er vell kanskje tryggere med tanke på E10 og ny vei som skal bygges, mindre trafikk på Liland.