Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Nye byggeregler

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

husFra 1. juli 2015 gjelder nye regler som gjør at du kan bygge mer uten å søke, her er noe informasjon.

Flere tiltak som tidligere måtte søkes om, vil fra 1.juli 2015 være unntatt søknadsplikt. Målet er at det skal bli enklere, billigere og raskere å bygge på egen tomt.

Her finner du nyttig informasjon om endringene fra Direktoratet for byggkvalitet

Husk at unntatt søknadsplikt ikke gir større mulighet til å bygge enn det du hadde tidligere. Før du kan gå i gang med bygging, er det viktig at du sjekker ut om eiendommen din har mulighet for ytterligere bygging.

Det er mange forhold du må passe på. Du er selv ansvarlig for at det som skal bygges ikke strider mot plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Det som ønskes bygget må heller ikke komme i konflikt med annet regelverk.

Veileder: Bygg uten å søke

Direktoratet for byggkvalitet har utviklet et egen veileder for deg som ønsker å bygge på din egen eiendom. Klikk deg inn på denne, så får du svar på mange av dine spørsmål.

Dette må du sjekke før du bygger:

 • Hva sier reguleringsplanen?
 • Hvilke regler gjelder for bygging nær vei, vann- og avløpsledninger?

Vårt kartverk gir deg tilgang til et utvalg gjeldende reguleringsplaner. Her får du også oversikt over alle våre arealplaner.

Informasjon om de nye reglene:

Her kommer informasjon om tiltak du kan bygge uten søknad:

Frittliggende bygning inntil 50 m2

Frittliggende bygning på bebygd eiendom på inntil 50 m2 med avstand minimum 1,0 meter fra nabogrensen kan settes i gang uten søknad, men forutsetter at:

 • Bygningen brukes som for eksempel garasje, uthus, verksted, hobbybod, skrivestue, veksthus eller dukkestue.
 • Maksimal mønehøyde er 4,0 meter og gesimshøyde er 3,0 meter målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
 • Bygningen må være i én etasje og kan ikke underbygges med kjeller.
 • Bygningen kan ikke inneholde beboelsesrom som kjøkken, stue, soverom, våtrom eller brukes til overnatting.

Vegloven har bestemmelser om for eksempel avkjøring, frisiktsoner og avstand som må følges. Bygningen må heller ikke plasseres over vann- og avløpsledninger. Du er selv ansvarlig for å skaffe oversikt over ledninger som finnes på din eiendom.

Tilbygg inntil 15 m2

Fra 1. juli 2015 er det ikke nødvendig å søke om å oppføre tilbygg på inntil 15 m2. Slike tilbygg skal ikke inneholde rom for varig opphold og må ha en avstand fra nabogrense på minimum 4,0 meter. Eksempler på tilbygg som er unntatt søknadsplikten er for eksempel veranda, åpent overbygget inngangsparti eller ved- og sykkelbod.

Det må også her tas hensyn til vegloven bestemmelser.

Fortsatt søknadspliktig

Selv om reglene gjør at du kan bygge mer uten å søke, er det fortsatt slik at det må søkes hvis f.eks:

 • Garasjen planlegges i kombinasjon med boenhet
 • Mønehøyden på garasjen er på over 4 meter
 • Gesimshøyden er over 3 meter
 • Gammel garasje må rives – hovedregelen er at rivning fortsatt er søknadspliktig
 • Garasjen ligger inntil/nær vei, dette krever dispensasjon fra Vegloven § 29
 • Eiendommen er ikke regulert, dette krever dispensasjon

Andre viktige endringer

De nye byggereglene inneholder flere endringer. For fullstendig oversikt over andre endringer som er unntatt søknadsplikt fra 1. juli 2015, se nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet

Nabovarsel eller ikke?

Selv om de nye reglene gjør at du ikke har nabovarslingsplikt etter plan- og bygningsloven, må du undersøke om du har varslingsplikt etter nabolovens (grannelova) paragraf 6. Dersom du ser at byggverket kan bli til ulempe for naboen, må du altså varsle i god tid. Mener naboen at garasjen er til skade eller ulempe for seg, for eksempel fordi den fører til mindre sol eller dårligere utsiktsforhold, kan han kreve såkalt naboskjønn.

Informere kommunen

Når bygget er ferdig, skal du som tiltakshaver informere kommunen om plasseringen. Dette gjelder for frittliggende bygning og for tilbygg. På denne måten kan kommunen få oppdatert kart- og matrikkeldata.

 

 

lik-oss-p-facebook