Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Aktiviteter for seniorer og eldre

. i kategorien Nyheter

Aktiviteter for seniorer og eldre

Lag og foreninger eller enkeltpersoner som er interessert i å bidra til å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning blant eldre, og heller skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser, se her:

Det er nå mulighet for å søke på følgende tilskuddsordning fra Helsedirektoratet: "Aktivitet seniorer og eldre". Kommuner, fylkeskommuner, statlige/kommunale/fylkeskommunale bedrifter, stiftelser, organisasjoner kan søke.

Nedenfor følger informasjon om tilskuddet. Spørsmål kan rettes til folkehelsekoordinator i kommunen, Renate Skredlund som gjerne ønsker et samarbeid eller et fellesprosjekt omkring dette. Noen tips:

 • Driver din forening med arbeid som motvirker ensomhet og skaper aktivitet for eldre? Trenger dere penger for å opprettholde aktiviteten og/eller vil dere gjøre enda mer?
 • Har du eller andre du kjenner lyst og tid til å skape mer aktivitet og et enda større sosialt fellesskap for eldre i Evenes?

Tilskuddet kan gi store muligheter! Ta kontakt med folkehelsekoordinator! Søknadsfristen for tilskuddet er 19. januar.

Mål for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning og skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser.

Målgruppe

Målgruppen er seniorer og eldre som bor i eget hjem eller omsorgsbolig.

Kriterier for måloppnåelse

a) Hvilke mål har prosjektet hatt?
b) Hvordan har søker arbeidet for å oppnå målene?
c) På hvilken måte måloppnåelsen har blitt målt og evaluert, og hvilke resultater er oppnådd?

Kriteriene for måloppnåelse skal vise hvordan prosjektet har bidratt til å oppfylle målet for tilskuddsordningen: "å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning og skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser".

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres eller beregnes ved hjelp av skjønnsmessig vurdering.

Ordningen er rettet mot å skape møteplasser som er åpne for alle seniorer og eldre, enten gjennom utvikling/videreutvikling av egne tilbud til gruppen eller ved å legge til rette for møteplasser på tvers av generasjoner.

Prosjektene og tiltakene må:

være innenfor målet og målgruppen til tilskuddsordningen

være helsefremmende og forebyggende lavterskeltilbud som ikke stiller krav til enkeltvedtak for deltakelse.

ha 20 % egen- eller del-finansiering

Følgende prosjekter prioriteres i 2015:

Utviklingsprosjekter som kan ha dokumenterbar læringsverdi for andre

Prosjekter som er et samarbeid mellom kommune og ideelle/frivillige organisasjoner

Prosjekter som stimulerer til brukermedvirkning og innflytelse i planlegging, utvikling og gjennomføring

Prosjekter som bidrar til rekruttering av yngre seniorer/nye pensjonister til møtesteder gjennom relevante aktiviteter og/eller frivillig arbeid

Prosjekter som bidrar til møteplasser på tvers av generasjoner

Følgende vektlegges i vurderingen av søknad:

hvordan prosjektets egne mål bidrar til måloppnåelse for ordningen

hvorvidt prosjektet og tiltakene er i samarbeid med andre deler av kommunens helsefremmende og forebyggende lavterskeltilbud

om prosjektet og tiltakene utvikles sammen med representanter for brukerne. Dette kan for eksempel være eldreråd, pensjonistorganisasjoner, ideelle organisasjoner eller andre representanter for brukerne

planer for videreføring etter prosjektperiodens slutt

Det gis ikke tilskudd til:

Investeringer over 15 000

Svar på søknad

Svar kan forventes ved utgangen av mars 2015.Søknader som kommer inn etter søknadsfristen vil kunne bli avvist.

Varighet på tilskuddet

Tilskuddet gis som ettårig tilskudd.

Det kan åpnes for å gi tilskudd til prosjekter som varer i inntil 3 år under forutsetning av Stortingets vedtak om bevilgning påfølgende år, samt at prosjektets rapporteringer på milepæler og budsjett godkjennes. I søknaden må det stå beskrevet årlig tiltaksplan og årlig budsjett. Prosjektet må ha nasjonal overføringsverdi. Plan for videreføring etter avsluttet prosjekt vil vektlegges spesielt for disse prosjektene. Se mer informasjon i søkerveiledning.

Krav til søknadens form og innhold

Søknaden skal inneholde:

Søkerens formål med tilskuddet

Prosjektbeskrivelse / beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til

Søknadsbeløp

Budsjett

Egenfinansiering

Søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som vsier moder- søster- og datterorganisasjoner).

Mottakeren skal redegjøre for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor / ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Tillegg og presiseringer

Innenfor målet for tilskuddsordningen skal søker definere egne mål for prosjektet.

Søknaden skal beskrive hvordan de egendefinerte målene skal bidra til å oppfylle målet med tilskuddsordningen som er «å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning, og skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser». Det bes om at følgende vedlegg legges ved søknaden:

 1. En beskrivelse av hva prosjektet går ut på, inkludert:
  - hvilke mål har prosjektet
  - hvordan søker skal arbeide for å oppnå målene
  - på hvilken måte måloppnåelsen skal bli målt og evaluert
  - en utfyllende fremdriftsplan og nærmere beskrivelse av tiltakene og hvordan tiltak/aktivitet vil bidra til måloppnåelse
  - planer for videreføring
 2. Et spesifisert budsjett med informasjon om de ulike utgiftspostene og hvorfor de er nødvendige for å gjennomføre prosjektet inkl. plan for egen- eller delfinansiering.Det er utarbeidet en egen veiledning til søknadskjema. Veiledningen skal være en hjelp til søkere av tilskuddsordningen. Den skal også sikre at søker gir all informasjon som er nødvendig for at søknaden skal kunne behandles.

Kun for ordninger som ikke har søknadsskjema

Søknaden skal forhåndsgodkjennes av styreleder eller den som har prokura

For komunner og fylkeskommuner skal søknaden forhåndsgodkjennes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Hvordan søke

Søknaden fylles ut i elektronisk skjema i Altinn. I Altinn logger du på med BankID/ MinID.

Søknadsskjema i Altinn

Søkeveileder (pdf)

Rapportering på mottatt tilskudd

Det opplyses i tilskuddbrevet om rapporteringsfrist og krav til rapportering for eventuelt tilskudd mottatt i fjor. Rapporter i henhold til tilskuddsbrevet fra tilskuddforvalter.

Skjema for elektronisk rapportering i Altinn

lik-oss-p-facebook