Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

ATV (All Terrain Vehicle)

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

 

atv

ATV (All Terrain Vehicle) kan ikke kjøres over alt og på hvilken måte som helst. For å kjøre lovlig, bør du gjøre deg kjent med regelverket.  Evenes kommune har fått melding om at det foregår en del atv-kjøring i nærhet av drikkevannskilder.  Dette er forbudt.

Reglene for bruk av ATV ligger i motorferdselsloven og vegtrafikkloven. Det er strenge krav til bruk av barmarkskjøretøy.

Har du et leketøy eller en motorvogn?

Hastighetsbegrensningen på ATV-en avgjør hvilket regelverk du skal følge.

Dersom ATV-en ikke kan kjøre raskere enn 6 km/t og veier under 50 kilo, klassifiseres den som et leketøy. Da trenger du ikke registrere ATV-en, og det er ikke krav til førerkort eller bruk av verneutstyr.

Har ATV-en din en hastighetbegrensning som ikke skal overstige 10km/t, kan du i prinsippet kjøre alle steder hvor gående kan gå.  Det gjelder for eksempel på gangveier og fortau. I utmark skal du likevel ikke kjøre.

(foto: Miljødirektoratet)

Når ATV-en er en motorvogn
Har ATV-en kapasitet til å kjøre i hastigheter over 6 km/t er den ikke lenger et leketøy, men en motorvogn. Dermed gjelder regler som for andre motorvogner.  I så fall må du ha førerkort for kjøring av ATV-en.  


Hvilken type førerkort du må ha, avhenger av hvilken klassifisering ATV-en har og hvor tung den er.

Vanlig mopedførerbevis holder ikke  

Et vanlig mopedførerbevis holder ikke dersom du skal kjøre ATV som er klassifisert som motorvogn. 

Kjøring med firehjulsmoped krever godkjenning etter egen kode i førerkortet, kode 147.

Ikke kjøring i utmark
Kjøring i utmark er i utgangspunktet forbudt, uavhengig av om du kjører en ATV klassifisert som leketøy eller motorvogn.   

Kjøring på veg
Det er lov å kjøre ATV på veg dersom ATV-en har hvite skilter, føreren har førerkort for klassen ATV-en er registrert for, og påbudt verneutstyr er på plass.
Med verneutstyr menes godkjent styrthjelm.

Kjøring på innmark
Du kan kjøre på innmark, forutsatt at grunneieren har gitt tillatelse til det.

ATV-en må fremdeles være registrert, men nå kan det være to typer skilt - hvite eller sorte/gule.
Føreren må uansett fylle vilkårene for kjøretøyet, altså ha korrekt førerkort og verneutstyr.

Gule/sorte skilter
Har ATV-en sorte skilter med gul skrift, kan den ikke brukes på offentlig veg.
ATV-en kan imidlertid krysse offentlig veg, for eksempel for å komme fra ett jorde til et annet.

Edru også på ATV-en
De samme promillereglene gjelder for ATV-kjøring som for annen kjøring. Dette gjelder uavhengig av klassifisering som leketøy eller motorvogn.

Foreldreansvaret
Overlater du ATV-en til en som ikke fyller vilkårene for kjøring, har du et selvstendig ansvar for dette etter vegtrafikklovens § 17.2.
Overtredelse kan straffes med bøter.

Unntak fra registreringsplikt og krav til førerkort
Du trenger ikke å ha førerkort eller registrert ATV dersom du kjører på lukket bane eller et annet avsperret område i regi av et motorsportforbund.

Kan straffes
Brudd på reglene kan bøtelegges.
Du risikerer også å få seks måneders utsettelse av førerkortet for den aktuelle ATV-klassen.
Skulle du bli tatt i å kjøre ATV ulovlig flere ganger, kan politiet fatte vedtak om forlenget utsettelse og/eller bruksforbud for et angitt tidsrom.

Kilde: politi.no

Relaterte artikler