Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Norsk mester

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

prisVi er sammen med Tjeldsund utropt til norgesmester i interkommunalt samarbeid.

NIVI analyse har på oppdrag fra fra Fylkesmannen i Nordland og KS Nordland foretatt en gjennomgang av interkommunalt samarbeid i Nordland. Rapporten dokumenterer at omfanget av samarbeidsordninger øker. Antall ordninger varierer fra 19 i Ballangen og Vågan, og 50 i Evenes og Tjeldsund. Intensjonen med rapporten er at den skal være et nyttig faktagrunnlag for kommunestrukturprosessen i Nordland.

NIVI analyse er en tungvekter på dette området, og er nok det selskapet som har forsket mest på interkommunale samarbeidsordninger i Norge.

Vi sakser fra rapporten der Evenes er nevnt 57 ganger:

Evenes og Tjeldsund har sammen med Skånland kommune i Troms utviklet det som etter NIVIs vurdering må være Norges mest omfattede kommunesamarbeid vurdert ut fra innhold. Utover vanlige samarbeidsområder som revisjon og renovasjon, har kommunene utviklet helhetlige samarbeidsløsninger for så godt som samtlige administrative støttefunksjoner, hele teknisk sektor inklusiv plan, byggesak, kart og oppmåling, eiendomsforvaltning, landbruk og miljø, med tillegg av de fleste lovpålagte helse- og sosialoppgaver. Gjennom forpliktende samarbeid har kommunene oppnådd betydelige gevinster i form av mindre sårbarhet, bedre kvalitet på tjenestene til innbyggerne og bedre ressursbruk. 

Og:
Evenes og Tjeldsund var tidlig ute med å utnytte det nye vertskommuneregelverket i som kom inn i kommuneloven i 2007. Det nye regelverket åpnet opp for helhetlig fusjon av kommunale kjerneoppgaver inklusiv myndighetsoverføring til en vertskommune. Gjennom arbeidsdeling og fordeling av vertskommuneansvar innførte de to kommunene raskt et omfattende samarbeid som allerede i 2010 omfattet så godt som alle administrative støttefunksjoner og hele teknisk sektor inklusiv felles planfunksjon, byggesaksforvaltning, vann og avløp, brannvern, kart og oppmåling, landbruk og miljø, samt eiendomsforvaltning, alt underlagt en felles leder for hhv. økonomi og plan og utvikling. Til dette kom at kommunene også utviklet felles løsninger for store deler av helse- og sosialsektoren. Etter 2010 har Evenes og Tjeldsund vært svært aktive for å videreutvikle det interkommunale samarbeidet og som nevnt er det etablert en rekke nye ordninger sammen med Skånland.

Les hele rapporten > her