Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Lager ny trafikksikkerhetsplan

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

trafikksikkerhetVi skal lage ny trafikksikkerhetsplan, og begynner med å be om innspill.

Trafikksikkerhet handler om å kunne bevege seg trygt i sitt lokalmiljø, enten man er fotgjenger, syklist eller bilist - barn, ungdom eller voksen. Evenes kommunes trafikksikkerhetsplan består av en liste over holdningsskapende og fysiske tiltak som kan bidra til bedre trafikksikkerhet i kommunen. En slik plan er et krav for å kunne søke om fylkeskommunale tilskudd til trafikksikkerhet.

Gjeldende plan ser du her:  pdf  Trafikksikkerhetsplan (702.61 kB)

Denne ble sist rullert i kommunestyrets møte 20.12.2011 med følgende tiltaksliste:

KOMMUNALE VEGER OG FYLKESVEGER.

 1. Barn leker – skilt, redusert fart til 30 km i kommunens boligområder.
 2. Oppsett av ballnett ved Bogen skole
 3. Nytt gjerde langs Strandelva i Bogen
 4. Bedre belysning langs skoleveg og bussholdeplasser i kommunen.
 5. Utbedring av sving v/gamle ungdomshus i Evenesmark.
 6. Sikring av Langbakken med fartsdemper på slutten av Rudolfsletta før innkjøring til parkeringsplass for skolebusser og Liland skole.

Holdningsskapende atferd – ikke fysiske tiltak:

 1. Årlig "Trafikkens dag" for skoleelevene i Evenes.
 2. Holdningsskapende arbeid i barnehagene.
 3. Sykkeldag med konkurranser og teori.
 4. Trafikk info i Evenesnytt og hjemmeside. 

Påvirkning mot Statens Vegvesen
Tiltaksliste utenom kommunens handlingsplan – fylkes- og europaveger.

 1. Utbedring m/undergang eller bru ved kryss ned til Bergviknes. Som strakstiltak anbefales fareskilt for bedre varsling og flytting av 60-skilt nærmere Vertshuset.
 2. Utbedring av sving forbi Statoil i Bogen. Svingen bør flyttes mot den gamle butikk tomten, dette vil gi en ny og bedre avkjøring inn til Statoil.
 3. Utbedring av avkjøring til Lenvik kirkegård, se på mulighetene for å flytte avkjøringen 100m østover. Som strakstiltak  anbefales fareskilt for bedre varsling.
 4. Vegetasjon langs veiene ryddes i 10 m bredde og holdes nede.
 5. Veibelysning Forrakrysset – Kleiva
 6. Redusere fartsgrensen på Tårstad v/Tårstadosen. Anbefales å flytte 50-skilt østover til busslomme før Stunes.
 7. Tidligere oppsetting av "Fare for elg"-skilt på vinteren
 8. Gang og sykkelveg Bogen - Forrakrysset
 9. Gang og sykkelveg Bogen - Dragvik
 10. "Ku" – skilt på E10 v/Evenesmark. To ganger daglig krysser kyrne her. "Fare for sau" etableres v/Evenesmark
 11. Sikring av Partenkrysset i Evenesmark
 12. Flytting av henvisning-og opplysningsskilt ved innkjøringer fra Evenesmark til E10 for bedre sikt
 13. Gatelys fra Høgda til E 10, forbi Leiros og Lakså
 14. Gangvei fra avkjørsel Evenes flystasjon til flyterminalen

Nå ber vi om publikums vurderinger av tiltak, omtal gjerne: 

 • Sted/vegstrekning
 • Beskrivelse av problem (Hvorfor er det nødvendig med trafikksikkerhetstiltak her?)
 • Forslag til tiltak (F.eks. veglys, fartsdump, lavere fartsgrense, gang/sykkelveg, rydding av vegetasjon osv):

- Legg gjerne ved kart/bilder som illustrasjon til dine innspill!

Innspill sendes hit på epost, du kan også bruke kommentarfeltet under om det er ønskelig.

For å øke informasjonen og legge til rette for tidlig debatt, vil vi fortløpende legge ut mottatte forslag under denne artikkelen. Vi registrerer det som publikum oppfatter som problemområde til utgangen av november. Vårt forslag til ny plan vil selvsagt bli lagt ut på høring. 

Mottatte forslag: 


Foreldreutvalget i Liland barnehage:

I dag er det til dels utfordrende parkerings-og kjøresituasjon ved Liland barnehage. Det skyldes flere ting:

Barnegruppa i barnehagen er stor, det er mange ansatte og en stor andel kjører bil til jobb, og i sommer ble ytterligere vei langs barnehagen gjort kommunal, og brukere av veien blir å øke siden det bygges hus her. Vårt forslag for å få parkeringsforholdene til foreldre og ansatte ved barnehagen til å fungere, samt hensynet til de snart to bebodde husene + hytta, er:

- det blir satt opp et parkering forbudt skilt foran porten til barnehagen, slik at det ikke er lov til å parkere på den sida av veien, meldes som tiltak til trafikksikkerhetsplanen (kortsiktig perspektiv). Parkering her er nok hovedproblemet for framkommeligheten til de som bor like ved, de kommer seg ikke forbi/klarer svingen når det står biler på begge sidene. Hvis alle parkerer langs venstresida av veien, så har vi et helt felt ledig langs hele veien. I følge plan-og utvikling er det ingen problem og sette opp et slikt skilt.

- de ansatte som har oppstart (f.eks) kl.08.15 parkerer på kommunens parkeringsplass ved brygga (ordes internt i barnehagen, se bort fra dette punkt i saksbehandlingen). De ansatte har nok lite lyst til å at alle må parkere her hele tiden, men med dette forslaget blir det en rullering hver uke for hvem som må parkere der. Snakka litt med Linda, og det varierer veldig når ungene blir levert. Det er nok et rush rundt kl.08.30 for å rekke frokost. Dette tiltaket frigir plasser til
foreldreparkering foran barnehagens ansatteinngang. Vi mener at det er verre om foreldrene måtte parkere ved brygga og drasse ungene, sekker og annet utstyr over veien.

- vi ber kommunen om å utvide ansatteparkeringen ved barnehagen, og dette meldes som tiltak til trafikksikkerhetsplanen (langsiktig perspektiv). Dette er ikke gjort over natta, derfor brukes bryggas parkeringsplass som mellomstasjon.


 Inger D. Pettersen: 
E 10 - Kryss Forra, til kryss med gamle veg i Kleiva. Avkjøring fra E10 til Lenvik kirkegård.

Ingen som ferdes her til fots eller sykkel har en sjanse til å berge seg i møte med trafikken da her er attovern alle steder; Risikosport.

 Tiltak: gang- og sykkesti for oss som har lyst til å holde oss i form. Og for de barna som vokser opp her. Livsviktig!

 


 

 Forslag fra Lobabagaiddie Siida: 
For ca. 15 år siden gjorde Loabagaiddie Siida en henvendelse til trafikksikkerhetsutvalget i kommunen angående «Partenkrysset» i Evenesmark. Dette krysset er virkelig farlig når det gjelder skolebussenes fremkomst. Flere biler har kjørt utfor kanten i krysset. Vi anmoder kommunen om at de tar dette med i den nye revisjonen trafikksikkerhetsplanen.   


Forslag fra Liv Albrigtsen:  

 • Gang og sykkelvei Bogen-Dragvik som et av de beste. Mange kunne sykle på arbeid til Liland da! Dette vil sikkert påvirke nedgang i sykefraværet, på samme tid vil det gi innbyggerne en unik mulighet til å sykle i en flott natur helt til Tårstad.

 Forslag fra Johan Hovind:  

 • Kleiva - Lenvik . Forrakrysset
 • E10 er smal med autovern på begge sider inkl. gangvei på strekningen.
 • Andre strekninger på E10 proriteres foran denne. Er det mulig å påvirke den utbyggingsrekkefølgen som er planlagt? / forsøke å endre den? Det bor en del mennesker (og barnefamilier) i området som har et ønske om å kunne gå / sykle til Bogen.  

 Forslag fra Hans-Martin Hansen m.fl.:  

Til punkt nummer 3 på prioriteringslista:

Utbedring av avkjøring til Lenvik kirkegård, se på mulighetene for å flytte avkjøringen 100m østover. Som strakstiltak anbefales fareskilt for bedre varsling.
Som tillegg til punktet foreslås at det settes opp manglende lys langs veien mellom Østervik/Forrakrysset forbi Lenvik kirkegård til avkjørsel kommunal vei i Kleiva.
Planlegging og prosjektering av gang og sykkelvei på strekningen Østervik/Forrakrysset – Kleiva må framskyndes grunnet trafikkforholdene på strekningen – høy fart, økende tungtrafikk, og smalere vei med forverret framkommelighet for myke trafikanter, grunnet autovern på begge sider av veien.

 


 Forslag fra:  

 • Sted/vegstrekning
 • Beskrivelse av problem (Hvorfor er det nødvendig med trafikksikkerhetstiltak her?)
 • Forslag til tiltak (F.eks. veglys, fartsdump, lavere fartsgrense, gang/sykkelveg, rydding av vegetasjon osv):