Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Støyperiet bygger ut

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

Støyperi Nord

Støyperiet bygger ut, Evenes kommune støtter forprosjektet med kr. 130.000.

Vi sakser fra saksutredningen til formannskapets behandling:
Støperi Nord AS ble etablert i Bogen i 1948 og er det eneste i sitt slag i Nord-Norge. Støperiet har utviklet svært god kompetanse på materialkvalitet, modellering av jernprodukter og produksjon av kompliserte/spesialiserte løsninger i støpjern. Innenfor området Slitematerialer er bedriften eneste norske produsent. 

Bedriften har en omsetning på omkring 10 mill., og har 9 heltidsansatte. Resultatet har vært noe varierende. Bedriften hadde meget gode resultat i 2010 og 2011, mens resultatet i 2012 kom ut med et betydelig underskudd. Bedriften opplyser at underskuddet siste år i hovedsak skyldes ekstra kostander i forbindelse med havari og reparasjoner m.v.; som følge av nedslitte bygninger og anlegg.

Største utfordring for støperiet er at selskapets bygninger og fabrikk er til dels sterkt nedslitt. Fortsatt drift forutsetter derfor en umiddelbar opprustning på begge disse områdene.

Det har vært gjennomført en større forstudie mht revitalisering av anlegg/bygning samt ny fabrikklinje. Arbeidet har vært egenfinansiert og gjennomført i samarbeid med fabrikkleverandør og NorConsult. Forstudien konkluderer med at prosjektet SNny vil ha en total investeringsramme på ca. 22,5 mill. (oppdatering av bygg samt ny produksjonslinje).

Med bakgrunn i denne forstudien, har støperiets styre besluttet gjennomføring av et forprosjekt som vil gi endelig investeringsbeslutning og grunnlag for videre deltakelse fra Innovasjon Norge og andre investorer. Dette vil også danne grunnlag for en anbudsinnbydelse på ombygging og nyanlegg. Forprosjektet har en kostnadsramme på kr. 325.000,- eks. mva. Styrets ambisjoner er å ha ferdigstilt "ny" fabrikk høsten 2014.

Forprosjektet skal ta for seg følgende:
- Finansiering
- Plan bygningsmessige ombygginger/nybygg (detaljer ombygging/sammenstilling)
(Investering)
- Plan Produksjonsløsning/fabrikk
(detaljer valgt produksjonsteknologi, fremdriftsplan, avtaler)
(investering/kostander)

Forprosjektet som har en kostnadsramme på kr. 325.000,- søkes finansiert som følger:

Støperi Nord AS – egenkapital kr. 195.000,- (60 %)
Evenes kommune – næringsfondet kr. 130.000,- (40 %).

Vurderinger
Støperiet i Bogen har en lang tradisjon og er en viktig arbeidsplass. Det synes hevet over enhver tvil at opprusting av bygning og produksjonslinje m.v. er en forutsetning for videre drift, og rådmannen tilrås at kommunen gir tilsagn om støtte i h.h.t. søknaden. De nye vedtektene for næringsfondet (jfr. k-sak 2/13 fra møte den 27.02.13) slår fast at "samlet tilskudd av midler fra næringsfondet til private næringstiltak skal normalt ikke overstige 30 % av kapitalbehovet. Ved prosjekter av særlig betydning for kvinner/ungdom og ved nyetableringer kan det dog gis inntil 50 % støtte".

Med bakgrunn i bedriftens spesielle historie og betydning, samt det faktum at de selv har finansiert forstudiet, mener rådmannen det kan forsvares å yte tilskudd med 40 % av kostnadene.

Herfra ønskes støyperiet lykke til med det videre arbeidet.