Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Analyser på fisk ved flyplassen

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

evenes flyplassAvinor har fått gjennomført analyser på fisk fra vann ved Evenes lufthavn.

Resultatene viser konsentrasjoner over grenseverdiene for helserisiko av miljøgiften PFC (polyfluorert organisk forbindelse). Mattilsynet og kommunelegene vurderer at helserisikoen forbundet med å spise fisk fra disse vannene sannsynligvis er liten. Det trengs imidlertid noe tid til å utarbeide kostholdsråd som er basert på vitenskapelig kunnskap. Inntil denne foreligger vil vi anbefale at folk er forsiktig med inntak av fisk fra disse vannene.

PFCene stammer fra tidligere bruk av det myndighetsgodkjente brannskummet AFF. Avinor bruker ikke lenger brannskum som inneholder PFCer.

Avinor gjennomfører et større miljøprosjekt ved alle sine lufthavner. Dette omfatter blant undersøkelse av forurenset grunn og eventuell avrenning til vann og drikkevannskilder i nærheten av lufthavnene. Tidligere prøveresultater fra vannene ved Evenes lufthavn, samt resultater fra risikoanalyser viser at innholdet av PFCer i disse vannene er over foreslått grenseverdi på 0,65 mikrogram pr liter. På grunnlag av dette er det fanget fisk i både Langavatn og Lavangsvatn som er analysert for PFCer i fiskekjøtt og i fiskelever.

Analyseresultatene fra prøvene av fiskekjøtt viser at gjennomsnittskonsentrasjonen i Lavangsvannet er 37 mikrogram pr kg fisk og i Langavatn 15 mikrogram pr kilo fisk. Foreslått grenseverdi (ikke vedtatt) i EU er 9,1. I Skoddebergsvatnet, som er et referansevann som ikke er påvirket av aktiviteten på lufthavna ble det ikke påvist PFCer. Resultatene fra prøvene av lever viser høye verdier. Prøvene er tatt på røye. Røyelever regnes ikke som menneskemat, men utgjør en risiko for dyr som spiser fisk, som mink og fugl.

Spise fisk?
Forslag til grenseverdi på 9,1 ug/kg er basert på at et menneske på 70 kg spiser 115 g PFOS holdig fisk hver dag uten at 10 % av tolerabelt daglig inntak (TDI) overskrides. TDI er av internationale helsemyndigheter (EFSA)bestemt til 0,15 ug pr kg kropsvekt pr dag. Det skal derfor spises mye fisk fra Langavatn og Lavangsvatn før det utgjør helserisiko.

Avinor har informert Mattilsynet og kommunene om analyseresultatene i et eget møte.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) er også orientert. På grunnlag av funnene vil Mattilsynet komme med kostholdsråd med en anbefaling om hvor mye fisk som kan spises uten at det vil utgjøre helserisiko. For de personene som føler usikkerhet i forhold til tidligere inntak av fisk, vil kommunene ved kommunelegene tilby at det tas blodprøver. Både kommunelegene og Mattilsynet vil rådføre seg med Folkehelseinstituttet.

Mattilsynet vurderer at det pr i dag at det er svært liten sannsynlighet for at husdyrene knyttet til gårdene ved lufthavnen er påvirket av PFCene som er påvist i de nederste delene i Tåstadvassdraget. Mattilsynet vil imidlertid gjøre en nærmere risikovurdering av dette.

Avinor planlegger også å ta prøver av fisk og sjødyr i sjøen og ved Tårstadosen, der elva fra vannene renner ut. Videre planlegges det å ta prøver av laks og sjø-ørret når disse går opp i vassdraget.

Det er bestemt at det skal tas nye prøver av drikkevannsbrønner i nærheten av lufthavna like etter snøsmeltinga. I tillegg blir det vurdert å ta prøver fra fugl og andre dyr som spiser fisk. Vannprøver dokumenterer at det også kan forekomme spredning av PFCer fra Forsvarets områder på Evenes. Forsvaret håndterer videre undersøkelser og koordinerer arbeidet mot Avinors undersøkelser.

Det vurderes nå aktuelle tiltak i samråd med Klif. Siden situasjonen ikke regnes som akutt mht menneskelig helse, er det i samråd med flere fagmiljøer i Norge vurdert at det ikke er grunnlag for å gjennomføre hastetiltak.