Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Forurensning ved flyplass - Ny info

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

evenes flyplass. Foto: Avinor

Avinor og Evenes kommune har i dag hatt nytt møte etter at forurensning ved flyplassen ble avdekket, og vi ønsker å informere om status i saken.

Avinor og Evenes kommune er enige om følgendetiltak i tiden som kommer:

  • Det vil bli tatt prøver av fisk i vannene. Dette tiltaket har prioritet fordi prøver av fisk er god indikator. Fisking vil bli foretatt av elveeierlaget, og fisk vil bli videre behandlet etter definerte prosedyrer slik at prøveresultat skal bli så pålitelig som mulig.
  • Parallelt med dette vil det bli tatt prøver i vassdraget og i private vannforsyninger i området. Også dette vil bli gjennomført etter strenge prosedyrer, og Avinor søker å få med personell utenfor Avinor til oppgaven slik at det ikke hersker tvil om måten dette er gjennomført på.
  • Det nødvendige utstyret til to foregående tiltak er satt i bestilling. Grunnet leveringstid og gjennomgang av prosedyrer er det mest sannsynlig at fisking og prøvetakinger først kan skje i neste uke.
  • Laboratoriet vil så trenge to uker til å analysere prøver av fisk og vann. Dette medfører at det kan ta 3 uker før det kan sier noe status.
  • Vi tilbyr helseundersøkelse av innbyggere i området som føler usikkerhet i forhold til egen helse som følge av forurensningen ved flyplassen. Dette vil bli gjennomført som eget prosjekt i samråd med Folkehelseinstituttet, men vi registrerer allerede nå slik interesse som kan meldes > her.

Vi mottar spørsmål om mulig konsekvenser for landbruket. Her er det Mattilsynet som er faginstans og offentlig myndighet. Vi antar at Mattilsynet vil avvente resultat av prøvetaking før det kan sies noe om mulige konsekvenser for landbruket i området.

Inntil annen informasjon blir gitt, gjelder de forholdsregler vi tidligere har gitt.

Avinor overleverte i går ny miljørapport etter en kartlegging ved 42 flyplasser, les Avinors informasjon og last ned rapporten.

Avinor kom i går med en pressemelding i saken, denne gjengir vi i sin helhet:

-------

PRESSEMELDING

Overleverer ny miljørapport om grunnforhold

Den 14. januar 2013 overleverer Avinor den andre samlingen med rapporter om forurenset grunn til Klima- og forurensnings-direktoratet (Klif). Rapportene er basert på en kartlegging av 42 av Avinors 45 lufthavner. Rapportene fokuserer særlig på funn av stoffet PFOS og andre PFCer (polyfluorert organisk forbindelse) fra brannskum.


Rapportene fra Avinor er den andre samlingen med rapporter som leveres Klif i løpet av et år, og omfatter flere analyser av jord, vann og vannlevende organismer enn de første kartleggingsrapportene som ble overlevert i januar 2012. Avinor benytter ekstern ekspertise i dette arbeidet. Kartleggingen av forurenset grunn gjennomføres av Sweco i samarbeid med Cowi. Alle analysene gjennomføres ved Eurofins laboratorier. Kartleggingen omfatter ikke Bodø, Bardufoss og Andøya lufthavn, der Forsvaret har ansvar for brannøvingsfeltene. Ved Oslo lufthavn Gardermoen er det gjennomført egne undersøkelser.

Forbudt i 2007
Avinor har alltid brukt brannskum som har vært myndighetsgodkjent, og Avinor tok selv initiativ til å fase ut bruken av skum med PFOS allerede i 2001 – 6 år før det ble forbudt av myndighetene. Det viste seg imidlertid at  det myndighetsgodkjente brannskummet som ble tatt i bruk fra 2001 – og som har betegnelsen AFFF – også inneholder PFCer som ligner PFOS i egenskaper. Fra høsten 2011 startet Avinor å bruke et nytt brannskum; Moussol - som er garantert helt fritt for fluorforbindelser. Fra desember 2012 brukes det ikke brannskum med fluorforbindelse ved noen Avinor-lufthavner.

-Vi mente vi ikke hadde fluorforbindelser som kan være skadelige for miljøet i brannskummet vi brukte, men dette viste seg å være feil når vi fikk tilgang til alle fakta. Når vi ble klar over dette byttet vi ut brannskummet, og etter en dialog med Klif igangsatte vi kartleggingsarbeidet for å finne ut om det var opphopning av PFOS rundt brannøvingsfeltene og nærliggende vannveier. Dette kartleggingsarbeidet  har gitt oss et godt utgangspunkt for å vurdere hvilke tiltak som må iverksettes framover. Dette skal vi selvfølgelig også gjøre i samråd med helsemyndighetene og miljømyndighetene. Ellers er bruk av PFC’er en utfordring innenfor mange sektorer i samfunnet, og vi håper at det nå blir igangsatt en nasjonal kartlegging av bruken av disse stoffene, sier divisjonsdirektør og ansvarlig for Avinors miljøprosjekt, Margrethe Snekkerbakken. 

Ingen helserisiko
Det er for øvrig bragt på det rene at det ikke medfører helserisiko ved å oppholde seg på hverken de nedlagte brannøvingsfeltene eller de som er operative i dag. Det er heller ikke forbundet med helserisiko å bade i vannene. Rapportene konkluderer også med at det ved 24 lufthavner ikke er påkrevd med tiltak, mens det ved 15 lufthavner anbefales å gjennomføre tilleggsprøver for å sluttføre vurderingen av PFOS-forurensing både på brannøvingsfelt og i nærmiljø.

Tiltak ved tre lufthavner

Ved tre lufthavner vil det på bakgrunn av kartleggingsarbeidet bli iverksatt tiltak. Dette gjelder Bergen lufthavn Flesland, Kristiansand lufthavn Kjevik og Harstad/Narvik lufthavn Evenes, hvor det er funnet verdier av PFOS som er over grenseverdiene. Her er det registrert forurensing i vann og bekker. På Langavatn som ligger inne på lufthavnsområdet på Flesland, og i bekker og dammer ved lufthavnen på Kjevik er det også funnet PFOS i fisk. 

- Det er miljø- og helsemyndigheten som setter grenseverdiene for tiltakene, og vi vil sammen med dem konkret se på hvilke tiltak som må gjøres for eksempel ved Lavangsvann hvor det foregår fisking, sier Snekkerbakken.

Bredt samarbeid
Både Mattilsynet, Folkehelseinstituttet og Naturvernforbundet har vært orientert om status og framdrift i kartleggingsarbeidet.

Fakta
Polyfluorerte organiske forbindelser (PFC) - og den mest brukte av disse, PFOS - har i mange år vært å finne i en type brannskum som benyttes av en rekke aktører i samfunnet, innen offentlig og privat virksomhet. PFOS er et stoff som har gode egenskaper når det gjelder å slukke oljebranner. Dessverre er stoffet også giftig, det akkumuleres i næringskjeden og det brytes ikke ned i naturen. Det kan være helseskadelig.

Kontaktpersoner:
Divisjonsdirektør Margrethe Snekkerbakken, tel. 901 19 245
Prosjektleder Jarl Øvstedal, tel. 95 16 85 08
Direktør Samfunnskontakt Ove Narvesen , tel.41300200