Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Status nasjonale prøver

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

skolestartUtdanningsdirektoratet har i dag lagt ut resultat for nasjonale prøver for 5. trinn.

Evenes kommune har som målsetting å være minimum på nivå med Nordland fylke. Denne gangen kom vi slik ut sammenliknet med Nordland fylke og nasjonalt:

rapporthandler

I forhold til målsetting er vi litt etter eget fylke når det gjelder engelsk, foran for lesing og på samme nivå i regning.

De nasjonale prøver er et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen, og omfatter følgende fagområder:

Engelsk:
Nasjonale prøver i engelsk skal kartlegge i hvilken grad elevenes leseferdigheter i engelsk er i samsvar med kompetansemål i læreplanen for engelsk, knyttet til leseforståelse, vokabular og grammatikk.

Oppgavene i prøven for engelsk på er knyttet til disse aspektene:

  • finne informasjon, forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og ulike sjangre
  • beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner, og forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i
  • forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper

Lesing:
Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes leseferdigheter er i samsvar med kompetansemål der leseferdigheter er integrert. Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget, men en prøve i lesing som grunnleggende ferdighet, det vil si som del av fagkompetansen i alle fag.

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing:

1. finne informasjon
2. tolke og forstå
3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold

Utvalget av tekster som inngår i prøvene, er basert på det tekstmangfoldet som elevenes lesing vanligvis utfoldes i.

Regning:
Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes regneferdigheter er i samsvar med kompetansemål der regneferdigheter er integrert. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag, men en prøve i regning som grunnleggende ferdighet, det vil si som del av fagkompetansen i alle fag.

Nasjonale prøver i regning dekker tre innholdsområder:

- tall
- måling
- statistikk

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene kan anvende regning i ulike faglige og dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at de forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring, at de kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner og at de kan vurdere om svarene de får, er rimelige. Det innebærer også at elevene har effektive strategier for enkel tallregning.

Se veiledning for nasjonale prøver.