Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Vår digitale juleutstilli…

Se og hør våre flotte artister Bruk linken under https://www.youtube.com/watch?v=PopR2kaKFd8&list=PLbkwsAdix0ODxc8N3whqJkvZ5CKJ8USwj Elever og lærere ønsker dere alle en God Jul og et Godt Nytt År

Les mer...

Fagplan HipHop

Skrevet av Evald Joakimsen . i kategorien Fagplaner

Hip Hop danse i ETS Kulturskole

Danse til unga og ungdom 5-15 år. i tre steder Bogen, Grof og Kongsvik.

Hip hop klassen, barn skal lære seg de grunnleggende

elementene i hip hop og fysiske holdninger som er viktig i

utviklingen av hvert barn. Spesielt mestring koordinasjon,

balanse, smidighet, hurtighet, fleksibilitet, flyt i bevegelsene.

I tillegg skal de lære seg selvtillit og kreativitet. Barna skal

lære seg å huske korte koreografi kombinasjoner som

perfekt på virker på  den psykologiske utviklingen og utvikle

begge halvkuler av hjernen. Alt dette, kombinert og bygget

på dans slik at vi har det gøy.

Mal:

- integrering unga og ungdom

- laring dans, rytme,grunn dans,teknik, høre music, improfisasjon

- grunnleggende vitenskap hip hop

- pasja, skaper lidenskap

- unge mennesker viser sine ferdigheter

danse,

- utstillingutvikting av kreativitet

- bygge selvtillit

- de danner sin egen

- nederlag jitters(trema)

- alle lære jobbe i gruppe , tolerance

begyn

- fortele om sunn mat for en danser

pa danse klasse vi bruke madrass til gymnastik.

Forutsetninger:

1. å finn navn til grupper,tenke om kosyme til små danse artister

2.å realiser mal og ga ut med danse til folke.

- danseshow pa Jule konsert

- deltakelse i UKM2018

- danseshow i skoler (Grov, Kongsvik, Liland), i sykehjemer

-å organiser dansekonkuranse eller dansekonsert til unga og ungdom fra Evenes, Tjelsund og Skånland

- å tenk om kjøre til andre konkuranse i Nord Norge

Fagplan Trommer

Skrevet av Evald Joakimsen . i kategorien Fagplaner

Det gis undervisning til nybegynnere og viderekommende på standard femtrommers trommesett/ slagverk. Anbefalt nedre alder på elevene er 10 år, men vurderes individuelt

Undervisningen belager seg på opplæring i en bred variasjon taktarter, sjangre og teknikker, samt det å lese og skrive trommenotasjon

Fagplan Sang

Skrevet av Evald Joakimsen . i kategorien Fagplaner

Nedre aldersgrense for vokal-undervisning er 10 år. Yngre elever anbefales å synge i kor, synge i skolesammenheng, eller liknende.

Repertoar
Elevene starter med ulikt repertoar tilpasset den enkeltes nivå. Alle skal innom ulike genre som pop, rock, vise, jazz, klassisk, folkemusikk, kirkemusikk osv. Antallet sanger varierer sterkt ut fra om det fokuseres på repertoar eller teknikk. Dette tilpasses elevens alder, nivå og tidligere erfaringer. Noen sanger er” blott til lyst” mens andre læres for å oppnå ulike tekniske ferdigheter. Sangene avgjøres hovedsakelig av læreren men eleven kan også komme med ulike ønsker for undervisningen. Læreren vil da avklare om ønsket står i forhold til elevens ferdighetsnivå.

Ensemble
Elevene lærer å synge sammen med en til eller flere sangere. Sangene kan være både unison (enstemt) og flerstemt. Vokal-elevene settes også sammen i grupper med instrumental-elever fra andre lærere. Dette gjøres både for øving og for ulike opptredener.

Teknikk
Elevene får teknisk opplæring med fokus på pust og klangbehandling og artikulasjon. De lærer øvelser og får en innføring i enkel stemmefysiolog tilpasset den enkeltes alder. Det jobbes både akustisk og med mikrofon.

Stemmehygiene
Hva tåler stemmen vår? Hva gjør oss hese? Hvordan tar vi best vare på stemmen? Syke stemmer trenger hvile. Er eleven hes, gis det beskjed til læreren og eleven tar fri fra undervisningen.

Musikalitet
Elevene får en grunnleggende innføring i musikalske begrep som styrkegrader, karakter, tempo, linjeføring osv.

Tekstforståelse
Det legges stor vekt på tekstforståelse innen repertoar for den enkelte elev. Sanger er en fortelling som tilfeldigvis er tonesatt. Dette gjør en god språkforståelse svært nødvendig.
Lærer og elev jobber sammen med dette og fokuserer på denne måten på budskapet i musikken. Dette skjer gjerne på flere språk ut fra elevens alder og ferdigheter. Dette skjer i elevens tempo så elever med lese og skrivevansker vil alltid få den hjelp de behøver.

Musikkformidling/Konserter
Elevene tar del i ulike konsertsituasjoner gjennom sin undervisning i kulturskolen. Den enkelte elev synger på konsert når eleven og læreren sammen finner tidspunktet riktig.
Kulturskolen arrangerer både store og mindre konserter. Konsertforberedelse er et viktig tema i undervisningen.
Hensikten er at det å opptre allerede fra starten skal bli en positiv opplevelse for hver enkelt elev. At eleven får oppleve mestring og sangglede, er det endelige målet med undervisningen 

Oppsummert:

Elevene gis kjennskap til de ulike musikkartene gjennom selv å synge. Repertoaret spenner over de fleste stilarter og improvisasjon er med på å utvikle elevens ferdigheter. Basis er klassisk teknikk og det legges vekt på avslapning og avspenning. Målet er å skape trygghet rundt elevens instrument, stemmen, og konserter og forestillinger i Kulturskolens regi er viktige fora for utviklingen. Elever tas opp fra fylte 10 år.

Fagplan Piano

Skrevet av Evald Joakimsen . i kategorien Fagplaner

Alder
Anbefalt nedre aldersgrense er 7-8 år.
Dette kan imidlertid variere noe med hensyn til modenhet og motivasjon.

 Mål

  • Gi eleven mulighet til å kunne uttrykke seg musikalsk ved hjelp av instrumentet.
  • Utvikle tekniske ferdigheter
  • Utvikle gehør- og rytmesans
  • Lære noter og musikkteori
  • Lære improvisasjon og gehørspill
  • Introdusere eleven for ulike stilarter og musikalske uttrykk
  • Gi eleven mulighet til å delta på opptredener og konserter, og utvikle elevens fortrolighet og ferdighet i å opptre foran publikum

Instrument
Eleven må ha et akustisk piano eller et digitalpiano å øve på. Et keyboard med minimum 5 oktaver og vanlige tangenter kan også brukes i begynneropplæringen.

Lærebøker
Det avtales med den enkelte lærer hvilke lærebøker som skal brukes i undervisningen

Øving
Elevene må øve regelmessig på instrumentet. (Helst hver dag). Dette er meget viktig for at eleven skal kunne utvikle sine musikalske ferdigheter
Elevens foresatte har ansvar for å følge opp at eleven har et tilfredsstillende øvingsmønster.

Oppsummert:

Pianoundervisninga dekker sjangerne klassisk musikk, viser, folkemusikk, pop, rock, blues og jazz. Det gis opplæring i noter, besifring/harmonilære, gehørtrening og improvisasjon, samt at vi viser eleven hvordan musikken kan formidles. Undervisninga er tilpasset elevens ferdigheter, ønsker og behov. Vi legger også til rette for at elevene skal få mulighet til å opptre enten på interne huskonserter eller på eksterne arrangement i regi av Kulturskolen. Det er en stor fordel at elevene har et piano/keyboard å øve på hjemme, slik at de opplever god utvikling og økt musikalsk trivsel ved å spille daglig. 

Fagplan Kunstfaget

Skrevet av Evald Joakimsen . i kategorien Fagplaner

BILLEDKUNST:                                                                                                                                                                              Vi legger vekt på å utvikle kreativitet og selvstendige uttrykk. Gleden og energien som ligger i å skape noe er vel så viktig som å oppnå̊ målbare resultater og produkter. Vi lærer en del grunnleggende ferdigheter innen form, farge, materialer og teknikker. Litt teori og kunsthistorie flettes inn underveis. I perioder jobber vi også̊ sammen med andre avdelinger i kulturskolen. Vi ser på undervisning som en dynamisk prosess og tilpasser oss denne prosessen underveis. Vå r ambisjon er at elevene utvikler sin kunnskap om faget gjennom teori og praksis. Undervisningen tilpasses etter beste evne elevenes forutsetninger.  Nybegynnerkurs er lærerstyrt, der det legges opp til en innføring i basiskunnskaper innen faget. På kurs for videregående legges det opp til større grad av styring fra eleven, der lærer veileder utfra den enkeltes forutsetninger og ønsker. Dette betyr at fravik fra timeplan forekommer, idet undervisning legges opp i samarbeid med elevene.

GRUPPEINNDELING;                                                                                                                                                          Elevene deles i grupper på inntil 8 stykker pr. lærer pr. undervisningsøkt. Hovedsakelig deles gruppene inn etter alder hvor to-tre skoletrinn kan inngå i samme gruppe.

DETTE KAN ELEVENE FORVENTE HVERT ÅR:                                                                                                                Tegning og maling er fundamentet innen faget Billedkunst. Det er viktig at elevene oppøver sin         hand- øye koordinasjon gjennom erfaring for å utvikle kunnskapsnivå̊, evner samt forståelse for ulike teknikker og uttrykksformer. Vi har som mål å gi elevene en bred innføring i ulike teknikker og bruk av forskjellige materialer. I løpet av et å r, kan elevene delta i enten et tverrfaglig samarbeid, en utstilling eller et utadrettet arrangement.

SOSIALT;                                                                                                                                                                              Mestring og trygghet er viktig for å våge å eksperimentere og utvikle seg kreativt, og vi jobber aktivt for å få til et trygt og inkluderende miljø i gruppene. Dette innebærer at tempo og intensitet tilpasses den enkelte elev, der elevene selv skal være komfortable i sin egen prosess og som del av gruppa. Det er et mål at alle skal ha tilhørighet i sin gruppe, der det kjennes trygt å gi og få tilbakemelding fra lærer og medelever.

GODE ARBEIDSVANER:                                                                                                                                                             En god arbeidssituasjon skaper gode forutsetninger for å lykkes i skapende virksomhet, derfor vektlegges også dette i undervisningen.

VASKING OG RYDDING:                                                                                                                                                           Det å forvalte materialer og utstyr er en kompetanse. Vi vil ta vare påbygget og utstyret vårt. Det betyr at ingen elever får gå før alt er ryddet og vasket. Utstyret vaskes helt rent, bord ryddes og vaskes. Søl på gulv vaskes eller feies. Tar vi godt vare på alt, betyr det at utstyr o.l. varer lenger som gir oss økonomi til nye innkjøp.                                                                                                                                                                                                                                                                    OBLIGATORISK OPPMØTE:                                                                                                                                                    betyr at eleven skal: møte presist til timen og møte hver gang Vi har gruppeundervisning og hver elev er en viktig brikke i gruppedynamikken. FRAVÆR- skal alltid meldes til kontoret på telefon: 51 50 88 40. Fravær mer enn tre ganger per semester kan bety at man mister plassen. KLÆR- Bruk klær som tå ler malingsflekker.