Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Høring og offentlig ettersyn - Interkommunal kystsoneplan for Evenes, Narvik og Hamarøy

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

kystsoneplamStyret for den interkommunale kystsoneplanen for Evenes, Narvik og Hamarøy vedtok i møte 29.06.2021 å legge forslag til Kystsoneplan for Evenes, Narvik og Hamarøy, ut til offentlig ettersyn og høring.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14.

Kommunene Evenes, Narvik og Hamarøy har i felleskap utarbeidet  en interkommunal kystsoneplan for felles kystområder og fjordsystem. Planen omfatter sjøområdene i kommunene Evenes, Narvik og Hamarøy. Bakgrunnen for planarbeidet er et ønske om en forutsigbar forvaltning av sjøarealene. Samfunnsendringene i vår region med kommunesammenslåing, og et økt fokus på samfunnssikkerhet og beredskap krever bedre samarbeid. Ønske om god tilrettelegging for utvikling og bolyst gjør at man må se på gode helhetlige løsninger på tvers av kommunegrensene.    

Planen legger til grunn nasjonale, regionale og kommunale planer og føringer. FNs bærekraftsmål står sentral i planleggingen.

Merknader/uttalelser til planen merkes med "Høring Kystsoneplan for Evenes, Narvik og Hamarøy" eller saksnummer 2020/3977 og sendes til eller Narvik kommune, Pb 64, 8501 Narvik.

Høringsfristen er 1.oktober 2021.

Dokumentene i saken kan ses på Evenes rådhus, Narvik rådhus og Hamarøy rådhus eller lastes ned her:

Vedtak med saksutredning (PDF, 603 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)

Planbestemmelser (PDF, 136 kB)

Konsekvensutredning (PDF, 5 MB)

Plankart Evenes (PDF, 4 MB)

Plankart Narvik (PDF, 6 MB)

Plankart Hamarøy (PDF, 8 MB)

I forbindelse med høring av planforslaget vil det bli arrangert digitalt folkemøte før høringsfristen utløper. Tidspunkt vil bli kunngjort senere.