Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Lakselva og andre navn

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

Melding fra Kartverket om vedtak i sak 2011/26 – Lakselva og andre navn, Evenes kommune

Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten av følgende stedsnavn i Evenes kommune:

stedsnavn 

Vedtaka er gjort med heimel i § 7 tredje ledd i lov om stadnamn.

Bakgrunn

Navnesaken ble tatt opp av Stedsnavntjenesten for Midt-Norge for å få normert elvenavn med navnetleddet –å(g)a, og sammensetninger med -å(g)- i stedsnavn i offentlig bruk. Kartverket sendte navnesaka til behandling i Evenes kommune 12.10.2011. Navnesaken blei reist for å fastsette rett skrivemåte av navna til offentlig bruk.

Språkrådet har tilrådd skrivemåter i navnesaka i brev av 21.3.2018.

Kartverkets vurdering

Språkrådets tilrådinger er gitt på grunnlag av hovedregelen i lov om stadnamn § 4 første ledd, som sier at skrivemåten skal ta utgangspunkt i den nedarva lokale uttalen av stedsnavnet og følge gjeldende rettskrivingsprinsipp i norsk, og Kartverket har lagt til de tilrådde skrivemåtene til grunn for skrivemåtene som er fastsatt. Skivemåtene er også i samsvar med kommunens uttalelse.

I brevet fra kommunen blir det opplyst at Lakså er vedtatt som bygdenavn. Dette vedtaket skulle kommunen ha fatta først etter at Språkrådet hadde gitt tilråding om skrivemåte, men siden Språkrådets tilråding er sammenfattende med kommunens vedtak, har Kartverket lagt kommunens vedtak til grunn for å registrere bygdenavnet med skrivemåtestatus vedtatt i SSR.

Kunngjøring

Kommunen skal sørge for å gjøre vedtaka kjent for de partene i kommunen som har klagerett etter § 12 første ledd i loven, og som ikke er adressater i dette brevet, jf. § 9 i forskrift om stadnamn. Vedtaket Lakså som bygdenavn må også kunngjøres sammen med Kartverkets vedtak i denne navnesaken.

Bruk av vedtatte skrivemåter

Vi vil minne om reglene i stedsnavnloven om plikt til å bruke vedtatte skrivemåter, jf. § 11, spesielt første setning, som har denne ordlyden: «Når skrivemåten av eit stadnamn er fastsett etter denne lova og ført inn i stadnamnregisteret, skal han brukast av eige tiltak av dei som er nemnde i § 1 tredje ledd.» Det vil si organer for stat, fylkeskommune og kommune samt selskaper som det offentlige eier fullt ut.

Vi presiserer at lov om stadnamn regulerer offentlig bruk av stedsnavn. Privatpersoner og bedrifter som ikke er heleide av det offentlige, er derfor ikke pålagt å følge vedtatte skrivemåter.

Når det samme navnet er brukt om ulike navneobjekter på samme sted, skal skrivemåten i primærfunksjonen som hovedregel være retningsgivende for skrivemåten i de andre funksjonene. Dersom dette vedtaket blir stående uten at det blir påklagd, legger vi derfor til grunn at kommunen vedtar samme skrivemåten i ev. adressenavn og adressetilleggsnavn der navnet blir brukt.

Når det er gjort vedtak om adressenavn, adressetilleggsnavn og kretsnavn (grunn-, valg-, skolekrets og kirkesokn), skal den vedtatte skrivemåten legges inn i matrikkelen, og adressenavn i SSR vil bli oppdatert fra matrikkelen. Vedtak om adressenavn skal fortsatt sendes til bl.a. Kartverket, jf. § 9 fjerde ledd i forskrift om stadnamn. Kartverket fører den vedtatte skrivemåten av bruksnavn i SSR, og skrivemåten hentes inn i matrikkelen derifra.

Klage

Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra meldinga om vedtaket er kommet fram til mottaker, jf. § 9 i forskrift om stadnamn. Dersom meldinga skjer med offentlig kunngjøring, starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunngjort første gang. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet. Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

En eventuell klage skal sendes til Kartverket med kopi til kommunen. Klagen skal grunngis, og grunngivinga må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder. En eventuell klage på skrivemåten Lakså (bygdenavn) skal sendes til kommunen og med kopi til Kartverket og Språkrådet.

Når man tar opp en klagesak, gjelder de samme saksbehandlingsreglene som for navnesaker ellers. Dersom vedtaket blir opprettholdt, sender Kartverket saken videre til klagenemnda for stedsnavnsaker, som er oppnevnt av Kulturdepartementet.

Med vennlig hilsen

Finn Ørnes,  fylkeskartsjef

Aud-Kirsti Pedersen, stedsnavnansvarlig

Lenker:

Lov om stadnamn

Forskrift om stadnamn

Utfyllande reglar om skrivemåten av norske stadnamn