Ledige stillinger

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

Sykepleiere, SLT-koordinator og interkommunal ruskoordinator

 


stilling ledigSykepleiere:

Evenes Syke og Bygdehjem: Evenes syke og bygdeheim er et sykehjem med to avdelinger med totalt 20 plasser. Vi trenger:

• 100 % sykepleierstilling, tredje hver helg

• 100% vikariat sykepleier, hver tredje helg til og med 31.12.2015.

Nærmere opplysninger om sykepleierstillingene kan fås ved henvendelse Stine Fedreheim 769 85 805.

Søknadsfrist:  29. november 2014

Lenke til søknadsskjema.


Ledig stilling som interkommunal ruskoordinator

Vil du bidra i rusomsorgen i Evenes, Tjeldsund og Skånland?

Rusarbeidet er sammensatt og krever et tverrfaglig samarbeid mellom flere kommunale enheter. For å gjøre dette arbeidet helhetlig og godt koordinert i et interkommunalt perspektiv, ønsker kommunene Evenes, Tjeldsund og Skånland å tilsette en ruskoordinator.

St.nr. 44 100% prosjektstilling som interkommunal ruskoordinator for ETS-kommunene, under forutsetning av kommunestyrenes godkjenning. Varighet 1 år med mulighet for forlengelse

Ruskoordinator skal arbeide brukerrettet og være aktiv pådriver for å utvikle gode samhandlingsløsninger til beste for rusmisbrukere og deres pårørende. Ruskoordinatoren vil måtte forholde seg til et stort nettverk og mange aktører.

Kvalifikasjoner:

- 3-årig høgskoleutdanning innen helse- eller sosialfag (fagområder somatikk eller psykiatri) Søkere med videreutdanning innen rus / psykiatri vil bli foretrukket

· Personlige egenskaper som positivitet, fleksibilitet, godt humør og stayeregenskaper er viktige i stillingen.

· Ruskoordinator må kunne arbeide effektivt, målrettet og selvstendig, men samtidig være tilpasningsdyktig og samarbeidsorientert. Ruskoordinator må ha evne til å lytte og til å motivere, og ha evne til å få fram gode løsninger.

Organisatorisk plassering:

· Stillinga er plassert i stab til rådmannen i Skånland kommune

· Stillingen har dagarbeidstid.

· Koordinator er ruskontakt for de tre kommunene

Ansvarsområdet/hovedoppgaver: 

 • jobbe klinisk brukerretta med utgangspunkt i et tydelig brukerperspektiv: økt fokus på brukermedvirkning og brukerens rett til å delta i beslutningsprosesser som angår ham / henne.
 • være drivkraft for å få helhetlige tjenester til beste for rusmiddelavhengige og deres pårørende
 • fremme samhandling mellom psykiatritjenesten og NAV samt den øvrige kommunehelsetjenesten som fastleger, helsesøstre og barnevernstjeneste v/ behov. Koordinere, samordne tverrfaglig samhandling og samarbeid innad i og mellom de tre kommunene, samt med 2.linjetjenester som DPS, Nordlandsklinikken, Rus-team og ambulant team på UNN Narvik og Harstad.
 • ha kunnskap om andre aktører og tjenester som er viktige for behandlingen av tjenestemottaker for å sikre en forsvarlig tjeneste
 • utvikle systematikk, lage rutiner og kartleggingsverktøy for tjenesten, kartlegge og avdekke rusproblem, iverksette arbeidet med IP, vurdering av videre hjelpebehov, herunder med særlig fokus på aktivitet/sysselsetting
 • etablere og være drivkraft i tverrfaglige nettverk innenfor rusarbeidet.
 • ansvar for kompetanseutviklende tiltak på fagområdet for medarbeidere i tjenesten for psykisk helsevern/ NAV ET og Nav Skånland og det tverrfaglige nettverket som er etablert, samt oppfølging og opplæring av støttekontakter
 • som koordinerende tillitsperson: arbeide med relasjonsbygging og nettverksfokus
 • ha fokus på boligsosialt arbeid med praktisk hjelp og oppfølging til personer som har vanskeligheter på boligmarkedet, evt bidra til at boliger for brukere med rusmiddelproblemer kommer med i kommunenes planverk.
 • samarbeide med arbeidsliv/ arbeidsgivere, bistå brukere i arbeidssammenheng, se om det er mulig å få etablert arbeidstilbud utenom det ordinære arbeidsmarked ved behov
 • samarbeid med frivillighetssentralen og frivillige organisasjoner for nettverksbygging for brukerne, spesielt i forhold til dem som ikke har et naturlig lokalt nettverk.

Søknad sendes elektronisk ved å gå inn her


Stilling som SLT-koordinator

Stilling med ansvar for samordning av lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet(SLT-Koordinator) for Evenes, Tjeldsund og Skånland

St.nr. 45: 50% 3-årig prosjektstilling som SLT-Koordinator for Evenes, Tjeldsund og Skånland er ledig fra snarest, under forutsetning av kommunestyrenes godkjenning. SLT er en Samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet. SLT sikrer at de ressursene som allerede finnes hos kommunen og politiet, blir mer samkjørte og målrettede.

Arbeidsområde:
•*Rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn, ungdom og unge voksne gjennom kartlegging av omfang av rusproblemer blant barn og unge, holdningskapende arbeid blant barn, foreldre og samfunnet for øvrig, samt øking av kompetansen mht til rus og rusproblematikk blant ansatte i kommunene.
•*Samordning av ressurser i kommuner og politi, samt etablering av samarbeids- og samhandlingsstrukturer / møtearenaer på tvers av enheter / kommuner og forvaltningsgrener
•*Samarbeid med frivillige organisasjoner og næringsliv
•*Oppfølging av vedtak fattet i politiråd og arbeidsutvalg

Mer utfyllende om arbeidsområdet i egen stillingsinstruks

Kvalifikasjoner:
•*Bachelor i helsefag /barenevernpedagogikk / lærer, med erfaring fra eller videreutdanning innenfor rus og rusproblematikk.
•*SLT- koordinatoren må være selvgående, men samtidig være tilpasningsdyktig og samarbeidsorientert samt utpreget resultat- og løsningsorientert og som gjennom utvikling og nytenkning bidrar til "de gode løsninger".
•*Godt humør og stayeregenskaper, gode kommunikasjonsevner og evne til analytisk og strategisk planlegging også nødvendige egenskaper

Organisatorisk plassering:
•*Stillingen er plassert i stab til rådmannen i Skånland kommune
•*Stillingen har dagarbeidstid.
•*Kontorsted ETS lensmannskontor

Stillingens formål:
Forpliktende og god samordning av tiltak som virker rusforebyggende og kriminalitetsforebyggende, og som reduserer faren for at barn og unge utvikler adferdsproblemer

Hindre nyrekruttering til etablerte rusmiljø i de tre kommunene

Arbeidsoppgaver:
•*Kartlegging av omfanget av rusproblematikk blant barn, ungdom og unge voksne i ETS-kommunene, blant annet ved hjelp av Ungdata
• og innhenting av informasjon fra involverte fagpersoner. Systematisering og videreformidling av funn
•*Tverrfaglig samarbeid med involverte enheter, etablering av samhandling og rutiner på tvers av enheter, kommuner og politiet
•*Være pådriver og bindeledd i samarbeidet, har ansvar for etablering av rutiner for møter, for å skape et godt samarbeidsklima og bidra til
• felles problemforståelse
•*Bidra til kompetanseheving blant ansatte i barnehager og skoler
•*Samordning av og økning av rusforebyggende tiltak og prosjekter i skolene, gjøre ungdom bevisste på konsekvenser av rusmisbruk
•*Bidra til reduksjon av nyrekruttering til etablerte rusmiljø i de tre kommunene
•*Mobilisere og øke samarbeidet med foreldregrupper i arbeidet med å forebygge rusproblemer blant barn og ungdom, samt heve
• foreldrekompetansen gjennom aktiv foreldrerettledning
•*Gjennomføring av vedtak fattet i politiråd og arbeidsutvalg
•*Ansvar for å ta initiativ til og iverksette konkrete tiltak
•*Arbeide aktivt mot vold, mobbing og utagering i skolen, styrke og utvikle ressurser og selvtillit hos barn og ungdom
•*Etablere kontakt med frivillige lag og foreninger, samt lokalt næringsliv generelt og de som omsetter alkohol spesielt

Søknad sendes elektronisk ved å gå inn her

Skånland kommune oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.

Arbeidstakere må beherske norsk muntlig og skriftlig språk(evt.et annet skandinavisk språk)

Arbeidstaker tilsettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer.

Attester og vitnemål kan ikke legges ved søknad, men må tas med til et eventuelt intervju.

Evenes kommune oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.


Arbeidstakere må beherske norsk muntlig og skriftlig språk(evt.et annet skandinavisk språk)

Arbeidstaker tilsettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer.

Attester og vitnemål kan ikke legges ved søknad, men må tas med til et eventuelt intervju.

Søknadsfrist 7 desember 2014

 Stilling med ansvar for samordning av lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet (SLT-Koordinator) for Evenes, Tjeldsund og Skånland

lik-oss-p-facebook