Bufdir utlyser Nasjonal tilskuddsordning

. i kategorien Nyheter

Bufdir fjes

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom for 2015

Landets kommuner og 8 utvalgte bydeler i Oslo, kan søke om tilskudd til tiltak som:

a) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter

b) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter

c) bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Målgruppe for ordninga

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids-, og ferieaktiviteter.

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Vi ber søkere være oppmerksomme på følgende punkter:

  • Søknadsfrist: 21. november 2014.
  • Alle søkere må sette seg inn i tilskuddsordningens rundskriv og veileder, samt «Søknadsprosess og årsplan».
  • Tilskuddsordningen må ikke forveksles med Arbeids- og velferdsdirektoratet sin støtteordning «Tilskuddbarnefattigdom», forvaltet av Fylkesmannen. Disse midlene deles ut til kommuner/NAV-kontorer, og skal hjelpe kommunene å sette i gang tiltak for å forebygge barnefattigdom. Målgruppen her er barn og unge i familier som mottar økonomisk stønad (sosialhjelp) fra NAV.
  • Kontaktperson for Evenes kommune er folkehelsekoordinaor Renate Skredlund. eller tlf.: 913 80472

For hele utlysningsteksten samt alle skjemaer, se tilskuddsordningens nettside.

Bufdir