Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Gebyr etter Plan og bygningsloven

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Betalingssatser

Satser 2018

 

Betalingsregulativ etter Plan- og bygningsloven

 
   

Innhold

 

A. Byggesaker, arealplaner og delingssaker

 

B. Seksjonering

 

C. Søknad om utslippstillatelse

 

D. Konsesjon og jordlovsbehandling

       

Lovhjemmel

 

§ 33-1 i lov om plan- og byggesaksbehandling av 27.06.2010

 

§ 7 i lov om  eierseksjoner av 20 mars 1997

 

§ 52a i forurensningsloven av 13 mars 1981

 
           

A. Byggesaker, reguleringsplaner, delingssaker og eiendomsinformasjon

 

1. Godkjenning av ansvarsrett for selvbygger

 

1.1 Godkjenning av ansvarsrett for selvbygger

3 100

 
         

2. Tiltak som krever søknad og tillatelse, jf. Pbl §20-1 pkt. b-l og pbl. § 20-2

 

2.1 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,  pbl. § 20-2

3 400

 

2.2 Søknadspliktige tiltak i mindre omfang,
pbl §20-1 pkt. b-l

3 400

 

2.3 Søknadspliktige tiltak i større omfang,
pbl §20-1 pkt. b-l

15 400

 
 2.4 Driftsbygninger i landbruket større enn 1000 m2  15400      

3. Tiltak som krever søknad og tillatelse, jf. Pbl § 20-1 pkt. a

 

Nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg og hovedombygging (ut fra tiltakets bruksareal)

 

3.1    0 - 50 m2

8 500

 

3.2    51 - 200 m2

14 123

 

3.3    201 - 250 m2

15 662

 

3.4    251 - 300 m2

25 788

 

3.5    301 - 400 m2

34 525

 

3.6    401 - 500 m2

42 965

 

3.7    Pr påbegynt 100 m2 utover 501 m2

1 500

 

 Eneboliger inntil 300 m2 BRA                                                                               15 662

Byggesaksgebyr for rivning av gamle fjøs/driftsbygninger

               2 000  
         

4. Totrinns behandling: Rammetillatelse, jf. pbl § 24-1, jf. SAK10 § 6-4

 

Beregnet utfra tiltakets bruksareal, BRA.
I de saker der BRA ikke lar seg beregne, gis gebyr etter pkt. 2.2 og 2.3

 

4.1    0 - 50 m2

8 500

 

4.2    51 - 200 m2

14 123

 

4.3    201 - 250 m2

15 662

 

4.4    251 - 300 m2

25 788

 

4.5    301 - 400 m2

34 525

 

4.6    401 - 500 m2

42 965

 

4.7    Pr. påbegynt 100 m2 utover 501 m2

781

 
         

5. To trinns behandling

       

5.1 Første igangsettingstillatelse (25% av rammetillatelse)

 

5.2 Igangsettingstillatelse, fra og med 2.gangs behandling

2 300

 
         

6. Tillegg for merarbeid i saksbehandlingen

       

6.1 Behandling av dispensasjon fra plan, lov eller forskrift - saker til politisk behandling

4 500

 

6.2 Behandling av dispensasjon fra plan, lov eller forskrift - enkle saker, administrativ behandling

2 500

 

6.3 Tillegg for godkjenning av endringsmelding som ikke krever ny behandling

850

 

6.4 Utstedelse av ferdigattest for tiltak hvor det er gått mer enn 5 år etter at tillatelse er gitt

850

 

6.5  Midlertidig brukstillatelse, pr  gang.

850

 

6.6  Saker som trekkes etter påbegynt saksbehandling

 

25% av pkt 2.1

850

 

6.7 Merarbeid ved behandling av ulovlige tiltak etter pbl og/eller byggetillatelse. Gebyret beslastes ansvarshavende eller tiltakshaver, og dekker merarbeid ved behandling av ulovlighet. Gebyr + medgått tid

3 400

 

6.5 Overtredelsesgebyr iht. Pbl § 32-8 for ulovlige tiltak

 

6.5.1 Jf. Byggesaksforskriften § 16-1 pkt. 1 a-g inntil

12 410

 

6.5.2 Jf. Byggesaksforskriften § 16-1 pkt. 2 a-g inntil

62 053

 

6.5.3 Jf. Byggesaksforskriften § 16-1 pkt. 3 a-g inntil

248 210

 

I saksbehandlingsgebyr inngår bla kostnader med situasjonskart (PDF format), nabooppgave, forhåndskonferanse, veiledning og evt. tilsyn i byggesaker.

 
 

7. Søknad om deling av grunneiendom etter pbl § 26-1

 

7.1 I regulert område når deling er i samsvar med plan

2 500

 

7.2 I uregulert område eller når deling ikke er i
samsvar med plan, må på høring og evt politisk behandling

4 500

 

8. Reguleringsplaner

       

8.1 Oppstartsmøte etter pbl §12-8

2 250

 

8.2 Forberede reguleringsarbeid til politisk
forhåndsuttalelse

4 500

 

8.3 Mindre endring av reguleringsplan

21 900

 

8.4 Enkel reguleringsplan

30 704

 

8.5 Sammensatt reguleringsplan

40 670

 

8.6 Komplisert reguleringsplan

59 546

 

9. Konsekvensutredning

 

9.1 Der kommunen er myndighet for konsekvensutredning/planprogram betales et gebyr på 75 % av reguleringsplaner i pkt. 8.

 
         

10. Informasjon

       

10.1 Årsabonnement på månedlige sakslister

1 600

 

10.2 Eiendomsinformasjon i forbindelse med
meglertjenester pr. eiendom

3 500

 
         

B. Seksjonering

 

11. Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av eiendom

 

11.1 Sak som ikke krever befaring (3 ganger rettsgebyr)

3 147

 

11.2 Sak som krever befaring (5 ganger rettsgebyr)

5 245

 

Rettsgebyret endrer seg gjennom sentral bestemmelse. Tinglysningsgebyr kommer i tillegg.

 
         

C. Forurensningsloven - avløpsdelen i forurensningsforskriften

 

12. Gebyr etter forurensningsforskriften

 

12.1 Søknad om utslippstillatelse, anlegg til
og med 15 PE

4 600

 

12.2 Søknad om utslippstillatelse, anlegg større enn 15 PE

19 400

 

12.3 Mindre endringer av utslippstillatelse, anlegg mindre enn 15 PE

1 300

 

12.4 Mindre endringer av utslippstillatelse, anlegg større enn 15 PE

2 600

 

Større endring/omgjøring av utslippstillatelsen følger samme satser som for søknad om utslippstillatelse.

 

12.5 Kontrollgebyr for slamavskillere og avløpsanlegg

2 300

 
 12.6 Godkjenning av tiltaksplaner etter Forurensningsforskriften kap 2, enkel og lite omfattende sak                4 600  
12.6 Godkjenning av tiltaksplaner etter Forurensningsforskriften kap 2, komplisert og omfattende sak               19 400  

D. Jordlov og konsesjonslov

 

13.1 Konsesjonsbehandling -

3 000

 

13.2 Egenerklæring

   

-

 

13.2 Jordlovsbehandling

2 000