sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Gebyr etter Plan og bygningsloven

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Betalingssatser

Satser 2017

Innhold

A. Byggesaker, arealplaner og delingssaker

B. Seksjonering

C. Søknad om utslippstillatelse

Lovhjemmel

§ 33-1 i lov om plan- og byggesaksbehandling av 27.06.2010

§ 7 i lov om  eierseksjoner av 20 mars 1997

§ 52a i forurensningsloven av 13 mars 1981

Gebyrene foreslås økt med 3 % til følgende priser:

 

 

 

A. Byggesaker, reguleringsplaner, delingssaker og eiendomsinformasjon

1. Godkjenning av ansvarsrett for selvbygger

1.1 Godkjenning av ansvarsrett for selvbygger

 

2 943

2. Tiltak som krever søknad og tillatelse, jf. Pbl §20-1 pkt. b-l og pbl. § 20-2

2.1 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,  pbl. § 20-2

1 501

2.2 Søknadspliktige tiltak i mindre omfang,
pbl §20-1 pkt. b-l

2 977

2.3 Søknadspliktige tiltak i større omfang,
pbl §20-1 pkt. b-l

14 621

3. Tiltak som krever søknad og tillatelse, jf. Pbl § 20-1 pkt. a

Nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg og hovedombygging (ut fra tiltakets bruksareal)

3.1    0 - 50 m2

6 737

3.2    51 - 200 m2

13 450

3.3    201 - 250 m2

14 916

3.4    251 - 300 m2

24 560

3.5    301 - 400 m2

32 881

3.6    401 - 500 m2

40 919

3.7    Pr påbegynt 100 m2 utover 501 m2

 

2 943

4. Totrinns behandling: Rammetillatelse, jf. pbl § 24-1, jf. SAK10 § 6-4

Beregnet utfra tiltakets bruksareal, BRA.
I de saker der BRA ikke lar seg beregne, gis gebyr etter pkt. 2.2 og 2.3

4.1    0 - 50 m2

6 737

4.2    51 - 200 m2

13 450

4.3    201 - 250 m2

14 916

4.4    251 - 300 m2

24 560

4.5    301 - 400 m2

32 881

4.6    401 - 500 m2

40 919

4.7    Pr. påbegynt 100 m2 utover 501 m2

744

5. To trinns behandling

5.1 Første igangsettingstillatelse (25% av rammetillatelse)

5.2 Igangsettingstillatelse, fra og med 2.gangs behandling

 

2 187

6. Tillegg for merarbeid i saksbehandlingen

6.1 Behandling av dispensasjon fra plan, lov eller forskrift - saker til politisk behandling

6 500

6.2 Behandling av dispensasjon fra plan, lov eller forskrift - enkle saker, administrativ behandling

1 500

6.3 Tillegg for godkjenning av endringsmelding som ikke krever ny behandling

637

6.4 Utstedelse av ferdigattest for tiltak hvor det er gått mer enn 5 år etter at tillatelse er gitt

637

6.5 Overtredelsesgebyr iht. Pbl § 32-8 for ulovlige tiltak

6.5.1 Jf. Byggesaksforskriften § 16-1 pkt. 1 a-g inntil

11 819

6.5.2 Jf. Byggesaksforskriften § 16-1 pkt. 2 a-g inntil

59 098

6.5.3 Jf. Byggesaksforskriften § 16-1 pkt. 3 a-g inntil

236 390

7. Søknad om deling av grunneiendom etter pbl § 26-1

7.1 I regulert område når deling er i samsvar med plan

 

1 323

7.2 I uregulert område eller når deling ikke er i
samsvar med plan

 

2 647

8. Reguleringsplaner

8.1 Forberede reguleringsarbeid til politisk
forhåndsuttalelse

3 073

8.2 Mindre endring av reguleringsplan

20 908

8.3 Enkel reguleringsplan

29 242

8.4 Sammensatt reguleringsplan

38 733

8.5 Komplisert reguleringsplan

56 710

9. Konsekvensutredning

9.1 Der kommunen er myndighet for konsekvensutredning/planprogram betales et gebyr på 75 % av

reguleringsplaner i pkt. 8.

10. Informasjon

10.2 Eiendomsinformasjon i forbindelse med
meglertjenester pr. eiendom

 

3 500

B. Seksjonering

11. Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av eiendom

11.1 Sak som ikke krever befaring (3 ganger rettsgebyr)

2 683

11.2 Sak som krever befaring (5 ganger rettsgebyr)

4 472

Rettsgebyret endrer seg gjennom sentral bestemmelse. Tinglysningsgebyr kommer i tillegg.

C. Forurensningsloven - avløpsdelen i forurensningsforskriften

12. Gebyr etter forurensningsforskriften

12.1 Søknad om utslippstillatelse, anlegg til
og med 15 PE

4 302

12.2 Søknad om utslippstillatelse, anlegg større
enn 15 PE

18 438

12.3 Mindre endringer av utslippstillatelse, anlegg mindre enn 15 PE

1 228

12.4 Mindre endringer av utslippstillatelse, anlegg større enn 15 PE

2 458

Større endring/omgjøring av utslippstillatelsen følger samme satser som for søknad om utslippstillatelse.

 

Innhold
A. Byggesaker, arealplaner og delingssaker
B. Seksjonering
C. Søknad om utslippstillatelse
       
Lovhjemmel
§ 33-1 i lov om plan- og byggesaksbehandling av 27.06.2010
§ 7 i lov om  eierseksjoner av 20 mars 1997
§ 52a i forurensningsloven av 13 mars 1981
         
Gebyrene foreslås økt med 3 % til følgende priser:            
  2016   2017
A. Byggesaker, reguleringsplaner, delingssaker og eiendomsinformasjon
1. Godkjenning av ansvarsrett for selvbygger
1.1 Godkjenning av ansvarsrett for selvbygger  kr                              2 857    kr                                   2 943
       
2. Tiltak som krever søknad og tillatelse, jf. Pbl §20-1 pkt. b-l og pbl. § 20-2
2.1 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,  pbl. § 20-2  kr                              1 457    kr                                   1 501
2.2 Søknadspliktige tiltak i mindre omfang,
pbl §20-1 pkt. b-l
 kr                              2 891    kr                                   2 977
2.3 Søknadspliktige tiltak i større omfang,
pbl §20-1 pkt. b-l
 kr                            14 195    kr                                 14 621
       
3. Tiltak som krever søknad og tillatelse, jf. Pbl § 20-1 pkt. a
Nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg og hovedombygging (ut fra tiltakets bruksareal)
3.1    0 - 50 m2  kr                              6 541    kr                                   6 737
3.2    51 - 200 m2  kr                            13 059    kr                                 13 450
3.3    201 - 250 m2  kr                            14 482    kr                                 14 916
3.4    251 - 300 m2  kr                            23 844    kr                                 24 560
3.5    301 - 400 m2  kr                            31 924    kr                                 32 881
3.6    401 - 500 m2  kr                            39 727    kr                                 40 919
3.7    Pr påbegynt 100 m2 utover 501 m2  kr                              2 858    kr                                   2 943
       
4. Totrinns behandling: Rammetillatelse, jf. pbl § 24-1, jf. SAK10 § 6-4
Beregnet utfra tiltakets bruksareal, BRA.
I de saker der BRA ikke lar seg beregne, gis gebyr etter pkt. 2.2 og 2.3
4.1    0 - 50 m2  kr                              6 541    kr                                   6 737
4.2    51 - 200 m2  kr                            13 059    kr                                 13 450
4.3    201 - 250 m2  kr                            14 482    kr                                 14 916
4.4    251 - 300 m2  kr                            23 844    kr                                 24 560
4.5    301 - 400 m2  kr                            31 924    kr                                 32 881
4.6    401 - 500 m2  kr                            39 727    kr                                 40 919
4.7    Pr. påbegynt 100 m2 utover 501 m2  kr                                 722    kr                                       744
       
5. To trinns behandling      
5.1 Første igangsettingstillatelse (25% av rammetillatelse)
5.2 Igangsettingstillatelse, fra og med 2.gangs behandling  kr                              2 123    kr                                   2 187
       
6. Tillegg for merarbeid i saksbehandlingen      
6.1 Behandling av dispensasjon fra plan, lov eller forskrift - saker til politisk behandling  kr                              7 160    kr                                   6 500
6.2 Behandling av dispensasjon fra plan, lov eller forskrift - enkle saker, administrativ behandling  kr                              1 458    kr                                   1 500
6.3 Tillegg for godkjenning av endringsmelding som ikke krever ny behandling  kr                                 619    kr                                       637
6.4 Utstedelse av ferdigattest for tiltak hvor det er gått mer enn 5 år etter at tillatelse er gitt  kr                                 619    kr                                       637
       
6.5 Overtredelsesgebyr iht. Pbl § 32-8 for ulovlige tiltak
6.5.1 Jf. Byggesaksforskriften § 16-1 pkt. 1 a-g inntil  kr                            11 475    kr                                 11 819
6.5.2 Jf. Byggesaksforskriften § 16-1 pkt. 2 a-g inntil  kr                            57 376    kr                                 59 098
6.5.3 Jf. Byggesaksforskriften § 16-1 pkt. 3 a-g inntil  kr                         229 505    kr                               236 390
       
7. Søknad om deling av grunneiendom etter pbl § 26-1
7.1 I regulert område når deling er i samsvar med plan  kr                              1 284    kr                                   1 323
7.2 I uregulert område eller når deling ikke er i
samsvar med plan
 kr                              2 570    kr                                   2 647
       
8. Reguleringsplaner      
8.1 Forberede reguleringsarbeid til politisk
forhåndsuttalelse
 kr                              2 984    kr                                   3 073
8.2 Mindre endring av reguleringsplan  kr                            20 299    kr                                 20 908
8.3 Enkel reguleringsplan  kr                            28 390    kr                                 29 242
8.4 Sammensatt reguleringsplan  kr                            37 605    kr                                 38 733
8.5 Komplisert reguleringsplan  kr                            55 058    kr                                 56 710
       
9. Konsekvensutredning
9.1 Der kommunen er myndighet for konsekvensutredning/planprogram betales et gebyr på 75% av
reguleringsplaner i pkt. 8.      
10. Informasjon      
10.2 Eiendomsinformasjon i forbindelse med
meglertjenester pr. eiendom
 kr                              1 400    kr                                   3 500
       
B. Seksjonering
11. Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av eiendom
11.1 Sak som ikke krever befaring (3 ganger rettsgebyr)  kr                              2 580    kr                                   2 683
11.2 Sak som krever befaring (5 ganger rettsgebyr)  kr                              4 300    kr                                   4 472
       
Rettsgebyret endrer seg gjennom sentral bestemmelse. Tinglysningsgebyr kommer i tillegg.
       
C. Forurensningsloven - avløpsdelen i forurensningsforskriften
12. Gebyr etter forurensningsforskriften
12.1 Søknad om utslippstillatelse, anlegg til
og med 15 PE
 kr                              4 176    kr                                   4 302
12.2 Søknad om utslippstillatelse, anlegg større
enn 15 PE
 kr                            17 901    kr                                 18 438
12.3 Mindre endringer av utslippstillatelse, anlegg mindre enn 15 PE  kr                              1 192    kr                                   1 228
12.4 Mindre endringer av utslippstillatelse, anlegg større enn 15 PE  kr                              2 387    kr                                   2 458
Større endring/omgjøring av utslippstillatelsen følger samme satser som for søknad om utslippstillatelse.