Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Plan for kriseledelse

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Beredskap

Artikkelindeks

Helsemessig og sosial beredskap

Det psykososiale kriseteamet er en del av kommunens beredskap. Kriseteamet er ansvarlig for å gi profesjonell omsorg og støtte til personer som er rammet av katastrofe, ulykker eller krise av ekstraordinær karakter. 

Kriseteamet sammenkalles av kriseledelsen eller leder for kriseteamet, og etableres normalt på rådhuset, Bogen. Kriseteamet består av, - se varslingslisten.

Øvrige ressurspersoner som kan benyttes ved behov:

Marion Pedersen  Leder ESB (utd psyk.spl)  769 85 805 (jobb), 993 22 088(privat) 
  Leder hjemmetjenesten   
Ann-Kristin Skånhaug  Helsesøster
  • 90168312
  Leder ETS barneverntjeneste    
Merete Marthinussen Leder miljøtjenesten 917 78 908 (jobb mobil
 
Rutiner ved melding om hendelse
  • Psykososialt kriseteam har et selvstendig ansvar for å mobilisere, når en eller flere av teamets medlemmer får kjennskap til en aktuell hendelse.
  • Kriseteamets leder vurderer behovet for å samle hele kriseteamet eller iverksette tiltak hvor bare deler av kriseteamet aktiveres. Kriseteamet vurderer om kriseteamet skal forsterkes med fagpersonell som er naturlig for hvilket fagområde krisen omfatter.
Kriseledelsen og kriseteam har et gjensidig ansvar for å ha løpende kontakt mht. å være samordnet og oppdatert
 
Rutiner for sammenkalling av kriseteam:
  • Leder av kriseteamet innkaller kriseteamet
  • Leder av kriseteamet informerer rådmannen når kriseteamet samles
  • Kriseteamet møtes på rådhuset, møterom 2.etg/ eventuelt ESB møterom 3.etg.
  • Det skal føre protokoll over møtene i kriseteamet.
Kriseteamets oppgaver:

1. Vurdere hva slags type hjelp som skal gis og omfang
2. Avklare hvem som skal ha hjelp og støtte – skadde/ direkte berørte-pårørende.
3. Sette i verk og gjennomføre tiltak

  • Gi tilbud om emosjonell førstehjelp i form av møte, samtale, debrifing.  Individuelt/ grupper
  • Tilbud om samling for felles informasjon

4. Samtlige direkte berørte skal aktivt være gitt tilbud som nevnt over så raskt so mulig og uten opphold. Hovedregel: innen 24 timer.
5. Evaluere situasjonen og samordne innsatsen
6. Avgjøre hvor lang til gruppens innsats skal være
7. Aktivisere sosial nettverk
8. Sørge for at kriserammede blir fulgt opp – også i nødvendig tid etterpå
9. Tilrettelegge for selvhjelp – normalisering
10. Når hendelsen er over, skal det være en oppsummering med gjennomgang av situasjonen og beskrive forbedringspunkter for en seinere anledning. 

 Kriseteamets fullmakt:
Kriseteamets leder avklarer nødvendig ressursbruk med rådmannen.
 
Oppfølging og debrifing
Etter avsluttet aksjon bør alle som har vært med i arbeidet få tilbud om å møtes for å samtale om opplevelsene. 
Det vil kunne bli nødvendig med debrifing av innsatspersonell/ deltakere ved storulykker/ katastrofer eller når det forekommer død eller alvorlig skade hos kollega under hendelsen. Hensikten med debrifing er å hindre ettervirkninger, styrke gruppesamholdet, normalisere reaksjoner og gi personellet mulighet for å sette ord på inntrykk og reaksjoner. 
Umiddelbart etter en hendelse kan det være nødvendig med emosjonell førstehjelp til innsatspersonell.
Rådmannen har det overordnede ansvaret for debrifing av alle involverte parter og en sluttevaluering av hendelsen.
 
Oppdatering av beredskapsplaner
Kriseledelsen er ansvarlig for å oppdatere beredskapsplanen med underliggende planer. Varslingslisten oppdateres kontinuerlig av administrasjonen. 
 
  • Kriseteamets aktiviteter loggføres - se loggmal.