Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Plan for kriseledelse - Kriseledelse

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Beredskap

Artikkelindeks

Kriseledelse

Varsling av den kommunale kriseledelse 
Ved omfattende ulykke eller katastrofe har hvert enkelt medlem i kriseledelsen rett og plikt til å beslutte at kriseledelse etableres.
Kriseledelsens sammensetning: 
Assistanse til kriseledelsen:
 • Varaordfører, stedfortreder for ordfører
 • Leder for Fellesavdelingen. 
 • Brannsjef
For kontaktinformasjon:  - se varslingslisten.
 
Kriseledelsens oppgaver
 1. Avklare ansvarsforhold til politi/lensmann.
 2. Innhente opplysninger om situasjonen i kommunen, og hvilke konsekvenser det kan ha for kommunen.
 3. Innhente nødvendige økonomiske garantier (tredjepartansvar).
 4. Ta beslutninger om å iverksette tiltak for å hindre skader på personer og materielle verdier innenfor kommunens ansvarsområde / myndighetsområde.
 5. Prioritere kommunens egne ressurser.
 6. Holde kontakt med innsatsledelsen.
 7. Utarbeide og sende ut informasjon til befolkning og media.
 8. Gi rapport om situasjonen i kommunen til Fylkesmannen.
 9. Samarbeide med offentlige myndigheter, bedrifter og private, samt frivillige organisasjoner for best mulig utnyttelse av beredskapsressursene.
 10. Vurdere om kriseteamet skal etableres.

 Etableringssted for kriseledelsen

Rådhuset Evenes kommune.

Fullmakt til ordfører og rådmann i krisesituasjoner

 • Disponere nødvendige midler til sikringstiltak for å verne liv, verdier og miljø. 
 • Omdisponere kommunalt personell og maskiner/redskaper til nødvendige oppgaver som situasjonen krever. Stanse midlertidig enkelte av kommunens virksomheter hvor dette er nødvendig for å omdirigere ressurser til redningstjeneste m.m. 
 • Pålegge overtids- og ekstraarbeid. 
 • Utøve nødvendig kommunal myndighet som situasjonen krever. 

Kommunestyret har vedtatt følgende fullmakter til kommunal kriseledelse (i fredstid).

I krisesituasjoner, jfr. Kommunens kriseplan, har rådmannen følgende fullmakter:
I rådmannens fravær delegeres fullmakter videre til (i prioritert rekkefølge) PLU-sjef, ordfører eller varaordfører:
 1. Disponere inntil 1 million kr. til nødvendig hjelp til kriserammede til forpleining m.m. skadebegrensning og nødvendige sikringstiltak for å verne liv, verdier og miljø, hjelp ved akutt behov for opprydding og utbedring av materielle skader og funksjonsforstyrrelser.
 2. Omdisponere kommunalt personell og maskiner/redskaper til påtrengende hjelpetiltak, og utføring av andre nødvendige oppgaver som situasjonen krever.
 3. Stanse midlertidig enkelte av kommunens virksomheter hvor dette er nødvendig for å omdirigere ressurser til redningstjeneste m.m.
 4. Pålegge overtids- og ekstraarbeid.
 5. Utøve nødvendig kommunal myndighet som situasjonen krever.
 6. Rammebeløpet ovenfor i pkt. 1, kan overskrides ved påtrengende behov, og bevilgende folkevalgte organ ikke kan sammenkalles. Oversikt over forbruk av midler etter ovenstående skal så snart som mulig forelegges formannskapet til godkjenning.