Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Plan for kriseledelse - Overordnet målsetting

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Beredskap

Artikkelindeks

Overordnet målsetting

  • Evenes kommune skal ha en best mulig beredskap mot alle aktuelle kriser og uønskede hendelser.  
  • Det skal tas nødvendige beredskapsmessige hensyn ved kommunal planlegging, utbygging og drift.
  • Kommunen skal være forberedt på raskt å kunne iverksette tiltak når krise har oppstått. 
Hovedmål for forebyggende tiltak
Evenes kommune skal på alle sektorer og nivåer i organisasjonen, arbeide for å redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser eller kriser kan oppstå, samt konsekvenser av slike hendelser.
 
Delmål for forebyggende tiltak
  • All kommunal planlegging, herunder arealplaner, reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og lignende, skal vurderes i forhold til beredskapsmessige hensyn før disse kan godkjennes.
  • Risiko- og sårbarhetsanalysen skal revideres hvert 4. år eller når dette er nødvendig av planmessige årsaker.
  • Kommunen skal påvirke andre myndigheter når kommunale beredskapsmessige hensyn ikke synes ivaretatt, dersom avgjørelsen ligger utenfor kommunens myndighetsområde.
  • Kommunen skal sørge for å følge opp de til enhver tid gjeldende tiltak i ROS-analysen, vedrørende utbygging, utbedring og anskaffelser.
Hovedmål for konsekvensreduserende tiltak
Evenes kommune skal være i stand til å håndtere uønskede hendelser og kriser / krig for i størst mulig grad redusere konsekvensene av disse.
 

Delmål for konsekvensreduserende tiltak

  • Kommunen skal ha et ajourført og øvet kriseplanverk som skal gjøre kommunen i stand til raskt å håndtere en oppstått situasjon på en best mulig måte.
  • Kommunen skal utarbeide og ajourføre beredskapsplaner innenfor de områder som bestemmes av kommunestyret, basert på krav fra fagmyndigheter, risiko som er kommer fram i ROS-analysen eller etter råd fra det kommunale beredskapsråd.