sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Kommer det kampfly til Evenes?

. i kategorien Ordførerens blogg

Brukervurdering: 4 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivStjerne inaktiv
 

f-35-lightning-iiMange stiller spørsmålet etter at det har vært mye medieoppmerksomhet rundt kampflyene, operasjonsbasen og forsvaret de siste månedene.

Hver gang det har vært et oppslag i media der innvesteringen i nye kampfly har vært nevnt, har mange tolket det dit at operasjonsbasen ikke kommer til Evenes, eller at det er usikkerhet rundt det.

Til det vil jeg si en ting. Eller det vil si jeg skal sitere Generalinspektøren for Luftforsvaret som hadde denne uttalelsen 12.mai 2012 på Forsvaret sine hjemmesider
«Som Generalinspektør for Luftforsvaret er mitt syn at en fremskutt operasjonsbase, slik den er beskrevet i langtidsplanen er en god løsning. Det er også mitt syn at den beste lokalisering for en fremskutt operasjonsbase er Evenes.»

Hva sa så stortinget i sitt vedtak 14. juni 2012? «Evenes er vurdert som den beste lokalisering for en fremskutt operasjonsbase. Evenes har en betydelig og oppdatert militær infrastruktur som gjøre basen til en god operasjonsbase i fredstid, krise og krig, både for kampfly og andre militære enheter.» «Alternativet Bodø med dagens rullebaneløsning og Andøya med bruk av både hovedrullebane og tverrvindbane, vurderes ikke som realistiske alternativer verken med hensyn til investering eller med hensyn til hva som vurderes som samfunnsmessig akseptable støykonsekvenser.»

Dette ble videre slått fast 20.juni 2013 av regjeringen. 
«- Målet er at Evenes skal være i stand til å støtte operasjoner, øvingsaktivitet og QRA-deployeringer med F-16 snarest mulig og senest innen 31.desember 2016, og være i stand til å støtte operasjoner med F-35 senest 31. desember 2019, avslutter forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.»

Hva ble så resultatet av dette? Hva står det i iverksettingsbrevet for langtidsperioden 2013–2016 fra 19.desember 2013? «Evenes skal være i stand til å støtte operasjoner, øvingsaktivitet og QRA-deployeringer med F-16, snarest mulig og senest 31. desember 2016. Evenes skal prioriteres ved planlegging av øvelser og QRA-deployeringer mv. senest innen 31. desember 2016, for å opparbeide erfaring med bruk av Evenes som QRA-base. QRA- beredskap med F-16, inkludert etablering av en fast tilpasset organisasjon for gjennomføring av QRA-oppdraget samt støtte til gjennomføring av styrkeproduksjon og øvingsaktivitet, etableres på Evenes så snart Forsvaret finner det operativt forsvarlig, og senest 31. desember 2019.»

Hva sier forsvarsministeren?
Så til det mange mener skaper usikkerhet om Evenes. Hva er det forsvarsministeren og forsvarsdepartementet egentlig har sagt når de har snakket med media de siste månedene?

12. november ble forsvarsministeren intervjuet på NRK Nordland. Her sa hun følgende: «Vi gjennomgår nå status, tall og bakgrunnsmaterialer.»
At en regjering som skal gjennomføre investeringer for mange ti-talls milliarder vil gå gjennom tallene for å se at alle tidligere vurderinger fortsatt står seg synes jeg er helt naturlig. Noe annet vil jeg påstå er uansvarlig.

Så holdt forsvarsministeren en tale på Oslo Militære Samfund 6. januar 2014, også etter denne talen ble det stor oppstandelse og media hevdet at omkampene var i gang. Følgende sa forsvarsministeren: «Min holdning er at der forutsetningene har endret seg, må vi vurdere tidslinjene og ytterste fall også omgjøring av beslutninger. Dette gjelder spesielt Luftforsvaret, som står midt i en krevende omstilling hvor det å fatte riktige beslutninger og gjennomføre riktige tiltak, i riktig rekkefølge og i riktig tempo er essensielt».
«Jeg understreker at dette ikke må forstås som en invitasjon til omkamper om beslutninger som det hele veien har vært enighet om - eller de beslutningene som ikke har samlet politisk enighet bak seg. Og, i den grad noen skulle være i tvil – beslutningen om anskaffelse av F-35 kampfly ligger fast. Det jeg derimot vil ha visshet om er at alt i strukturen rundt våre nye kampfly er slik de bør være. Jeg vil se beslutningsgrunnlaget i sin helhet».

I Nordlys 5.februar hadde også forsvarsministeren et innlegg om forsvaret, denne gang som et tilsvar til Liv Signe Navarsete: «Liv Signe Navarsete skriver i Nordlys 3. februar at jeg ikke vil berolige dem som er bekymret for at Stortingets vedtak om Forsvaret ikke blir fulgt opp. Til det vil jeg svare at jeg har igangsatt en nødvendig gjennomgang av forutsetningene for vedtakene i langtidsplanen for å se om det er nødvendig å justere tidslinjer - eller i ytterste fall beslutninger. Den gjennomgangen regjeringen nå gjennomfører dreier seg om de delene av langtidsplanen der forutsetningene kan ha endret seg siden langtidsplanen ble vedtatt 2012. Jeg vil forsikre meg om at vi gjør de riktige endringene i riktig rekkefølge og riktig tempo. Også den forrige regjeringen - som Navarsete var en del av - måtte sommeren 2013 gjøre noen nødvendige justeringer av akkurat de samme årsakene. Det ville selvsagt være uansvarlig av regjeringen og ikke adressere de utfordringene som har oppstått etter at langtidsplanen ble vedtatt.»

Og tilslutt var svaret fra forsvarsministeren til NRK Nordland 10.februar følgende: «Regjeringen har igangsatt en nødvendig gjennomgang av forutsetningene for vedtakene i langtidsplanen for å se om er nødvendig å justere tidslinjer – eller i ytterste fall beslutninger.»

Omkamp eller handling
Så er spørsmålet om er jeg redd for at det ikke blir en operasjonsbase på Evenes?
Nei, jeg er ikke redd for at det ikke blir en operasjonsbase på Evenes. Alle tidligere vedtak, alle tidligere uttalelser og alle tidligere vurderinger viser at Evenes er det klart beste alternativet for en operasjonsbase.

Det som er synd i denne saken er at krefter i Forsvaret nok en gang bruker enhver mulighet de har til omkamp. Dette er dessverre mer regelen enn unntaket når det blir gjort beslutninger som gjelder Forsvaret. Det kommer også tydelig frem i spørsmålet om flyttingen av Luftforsvarets ledelse fra Rygge til Bodø. Jeg er helt sikker på at dersom Forsvaret hadde vært mer opptatt av å gjennomføre de vedtak som blir gjort, enn å drive et spill for å få omgjort vedtak, hadde det sikret både oppgavene til Forsvaret og de ansatte. At det blir en ekstra belastning for ansatte som er berørt av vedtak, omstilling og omplasseringer når de må tape samme sak gang på gang i media har jeg full forståelse for.

Det virker som om det bare er et alternativ for noen når det skapes en usikkerhet for ansatte, og det er å avlyse tidligere vedtak. Jeg mener det vil føre til en mer stabil fremtid om man setter handling bak vedtakene og gjennomfører de snarest, og om mulig forserer dem, slik at ansatte kan få en trygghet rundt sin arbeidsplass. I stedet for å forskyve, utsette og avvente.

Jeg håper at man nå snart får alle tallene klare slik at regjeringen kan vise gjennomføringskraft og slå fast hvordan man ser for seg å gjennomføre Stortingets vedtak. Det fortjener alle involverte i en prosess som har tatt unødvendig lang tid.