Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Eldrerådet

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Styrer, råd og utvalg

Eldrerådet er et lovpålagt organ. Her ser du sammensetning og vedtekter.

Eldrerådet 2019 - 2023 i Evenes består av følgende medlemmer: 

Medlem:

Varamedlem:

Endre Antonsen, Nausthågen 16, 8533 Bogen i Ofoten
992 25 674   

Svein Dahlseng, Tårstadveien 356, 8535 Tårstad
482 46 435
Inger Dalos Pettersen, boks 36, 8539 Bogen
Sylvi Johansen, Sundveien 105, 8534 Liland
 
Turid Pettersen, Nesveien 46, 8533 Bogen i Ofoten
976 92 393
   
Kamilla Pedersen, Forraveien 101,  8533 Bogen i Ofoten.

Sidsel Haldorsen, Leirosveien 223, 8534 Liland


Magne Solberg, 8533 Bogen i Ofoten
917 69 312

 

   

1. Sigrid Rørvik Bruun, Tårstadveien 13, 8535 Tårstad
769 82 692

2. Rolf Moholt, Tårstadveien 302, 8535 Tårstad
769 82 640

 

Reglement for eldreråd.

Fastlagt i Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) og Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom(forskrift om medvirkningsordninger) 17.06.2019

Reglement for eldrerådet i Evenes kommune

§ 1

Det kommunale eldreråd er rådgivende organ for kommunen. Medlemmene av eldrerådet regnes som folkevalgte på linje med andre som sitter i folkevalgte organer.
Alle saker av spesiell interesse for de eldre i kommunen skal forelegges eldrerådet til uttalelse før de tas opp til avgjørelse. Det er hver enhetsleders plikt å sørge for at dette blir gjort.

Likeså skal eldrerådet ha seg forelagt forslag til budsjett og langtidsplaner fra administrasjon før formannskap og kommunestyre tar stilling til forslagene.

Rådet kan på eget initiativ ta opp saker som angår de eldre i kommunen.
Medlemmene av eldrerådet har møte og talerett i folkevalgte organer.

§ 2

Rådet oppnevnes av kommunestyret for den kommunale valgperioden. Rådet skal bestå av fem medlemmer. Av disse skal tre være utpekt av pensjonistforeningene i kommunen, og to av og helst innen kommunestyret.
Flertallet av medlemmene skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år
Rådet konstituerer seg selv. Leder og nestleder velges blant medlemmene. Alle velges med personlige varamedlemmer.
Dersom et medlem faller fra, velger kommunestyret nytt medlem. Faller lederen fra, velges ny leder, selv om det er valgt nestleder.

§ 3

Sekretariatet for rådet legges til den sentrale kommuneadministrasjonen som også utpeker en egnet person til sekretær for rådet.
Sekretæren utfører alt sekretærarbeid for rådet, og plikter å holde rådet underrettet om saker innen hele det kommunale felt som kan ha interesse for eldre.

§ 4

Rådet skal holde møter etter behov. Lederen har ansvar for at rådet blir kalt inn til møte. Dersom to av rådets medlemmer krever det, skal rådet kalles inn til møte.
Rådet kalles inn med minst en ukes varsel. Sammen med innkallingen må saksdokumentene sendes ut.

Rådet kan avgi uttalelse når minst tre av medlemmene er til stede. 
Sekretæren fører protokoll. Utskrift av protokollen sendes medlemmene og varamedlemmene, kommunens ordfører, kommunestyret og berørte enhetsledere.

§ 5

Kommunestyret vedtar budsjett for rådets virksomhet. Rådet rår fritt over konti som er bevilget til rådet på budsjettet.
Eldrerådets medlemmer skal ha godtgjørelse for arbeidet i rådet på samme vilkår som valgte medlemmer i kommunens øvrige organer.

§ 6

Rådet utarbeider hvert år en melding om sin virksomhet.

Reglementet ble vedtatt av Evenes kommunestyre den 12.11.19.