sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Eldrerådet

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Styrer, råd og utvalg

Eldrerådet er et lovpålagt organ. Her ser du sammensetning og vedtekter.

Eldrerådet 2015 - 2019 i Evenes består av følgende medlemmer: 

Medlem:

Varamedlem:

Leder: 
Svein Dahlseng, Tårstadveien 356, 8535 Tårstad
482 46 435

Arne Johansen, Sundveien 105, 8534 Liland

 Karin Sørensen, Kleivvn. 9, 8533 Bogen i Ofoten  


Kamilla Pedersen, Forraveien 101,  8533 Bogen i Ofoten.

Turid Pettersen, Nesveien 46, 8533 Bogen i Ofoten
976 92 393
   
Bjørnulf Ragnarsøn, Kleivveien 15, 8533 Bogen i Ofoten

Sidsel Haldorsen, Leirosveien 223, 8534 Liland


 Endre Antonsen, Nausthågen 16, 8533 Bogen i Ofoten

992 25 674   
  


1. Gunvor Hansen, Forraveien 596, 8533 Bogen i Ofoten 

2. Sylvi Johansen, Sundveien 105, 8534 Liland
 

Eldrerådets oppgaver er fastlagt i 'Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd'. 


I tillegg til dette kommer Evenes kommunes eget 'Reglement for eldrerådet i Evenes kommune'.

Evenes kommunes reglement lyder slik:

§ 1
Det kommunale eldreråd er et partipolitisk uavhengig, rådgivende utvalg for de kommunale politiske myndighetene.

Alle saker av spesiell interesse for de eldre i kommunen skal forelegges eldrerådet til uttalelse før de tas opp til avgjørelse. Det er hver etatsjefs plikt å sørge for at dette blir gjort.

Likeså skal eldrerådet ha seg forelagt forslag til budsjett og langtidsplaner fra administrasjon før formannskap og kommunestyre tar stilling til forslagene.

Rådet kan på eget initiativ ta opp saker som angår de eldre i kommunen.

§ 2
Rådet oppnevnes av kommunestyret for den kommunale valgperioden. Rådet skal bestå av fem medlemmer. Av disse skal tre være utpekt av pensjonistforeningene i kommunen, og to av og helst innen kommunestyret.

Rådet konstituerer seg selv. Leder og nestleder velges blant de tre pensjonistene. Alle velges med personlige varamenn.

Dersom et medlem faller fra, velger kommunestyret nytt medlem. Faller lederen fra, velges ny leder, selv om det er valgt nestleder.

§ 3
Sekretariatet for rådet legges til den sentrale kommuneadministrasjonen som også utpeker en egnet person til sekretær for rådet.

Sekretæren utfører alt sekretærarbeid for rådet, og plikter å holde rådet underrettet om saker innen hele det kommunale felt som kan ha interesse for eldre.

§ 4
Rådet skal holde møter etter behov, men minst fire ganger pr år. Lederen har ansvar for at rådet blir kalt inn til møte. Dersom to av rådets medlemmer krever det, skal rådet kalles inn til møte.

Rådet kalles inn med minst en ukes varsel. Sammen med innkallingen må saksdokumentene sendes ut.

Rådet kan avgi uttalelse når minst tre av medlemmene er til stede. 
Sekretæren fører protokoll. Utskrift av protokollen sendes medlemmene og varamedlemmene, kommunens ordfører og berørte etatsjefer.

§ 5
Kommunestyret vedtar budsjett for rådets virksomhet. Rådet rår fritt over konti som er bevilget til rådet på busjettet.

Eldrerådets medlemmer skal ha godtgjørelse for arbeidet i rådet på samme vilkår som valgte medlemmer i kommunens øvrige organer.

§ 6
Rådet utarbeider hvert år en melding om sin virksomhet.

Reglementet vedtatt av Evenes kommunestyre i møte den 21.09.95.